Test ze statystyki- teoria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test ze statystyki- teoria - strona 1 Test ze statystyki- teoria - strona 2 Test ze statystyki- teoria - strona 3

Fragment notatki:


A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że: Mo(Y)Mo(X)
TAK / NIE
Me(Y)=Me(X)
TAK / NIE
E(Y)b(X) TAK / NIE
d(Y)=d(X) TAK / NIE
D 2 (Y)D 2 (X)
TAK / NIE B. Kowariancja zmiennych X i Y jest równa 1. Czy z tego wynika, że: Zmienne X i Y są stochastycznie zależne
TAK / NIE
Współczynnik korelacji liniowej jest równy 1
TAK / NIE
Stosunek korelacyjny jest równy 1
TAK / NIE
Wariancje zmiennych X i Y są równe
TAK / NIE
E[D 2 (X/Y)]=1
TAK / NIE C. W pewnej zbiorowości średni miesięczny dochód i odchylenie standardowe dochodów są identyczne i wynoszą 1000 zł. Czy z tego wynika, że osoba, której standaryzowana wartość dochodu wynosi zero: Ma najniższy dochód w całej zbiorowości TAK / NIE
Wszystkie pozostałe osoby zarabiają tyle samo co ona TAK / NIE
Jej dochody nie różnią się od średniej dochodów
TAK / NIE
D. Kwadrat stosunku korelacyjnego X/Y jest większy od zera i równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y. Czy z tego wynika, że: Zmienna X jest funkcją liniową zmiennej Y
TAK / NIE
Wariancja średnich warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE Średnia wariancji warunkowych zmiennej X jest równa zero TAK / NIE
Parametr b regresji X względem Y jest równy parametrowi b regresji Y względem X TAK / NIE
Kowariancja jest większa od zera
TAK / NIE
Kwadrat stosunku korelacyjnego Y/X jest równy kwadratowi stosunku korelacyjnego X/Y
TAK / NIE E. Wiadomo, że kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Y równa się 0.5 oraz ze kwadrat współczynnika korelacji liniowej zmiennych X i Z równa się 0.5. Poza tym wiadomo, że zmienne Y i Z nie są skorelowane liniowo ze sobą. Czy wynika z tego, że: Kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej między zmienną X a pozostałymi zmiennymi jest równy 1 TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej X i Z z wyłączeniem Y TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej X i Y z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji liniowej X i Y TAK / NIE
Kwadrat współczynnika korelacji cząstkowej Y i X z wyłączeniem Z jest równy kwadratowi współczynnika korelacji cząstkowej Z i X z wyłączeniem Y TAK / NIE F. W pewnym przedsiębiorstwie regresja średnich zarobków ze względu na staż pracy pracownika okazała się funkcją liniową a współczynnik korelacji liniowej (r) między zarobkami i liczbą przepracowanych lat wyniósł 0,8. Czy wobec tego prawdą jest, że:

(…)

… (w latach) Y - stosunek do inicjatywy (1 - popiera, 0 - nie popiera) a. Zapisz za pomocą symboli statystycznych następujące zdania: Większość mieszkańców popiera inicjatywę budowy wodociągu. Większość kobiet popierających inicjatywę ma wykształcenie co najmniej zawodowe. Wszystkie kobiety z wykształceniem podstawowym, które popierają inicjatywę, są w tym samym wieku. Kobiety z wykształceniem średnim
… X | Y jest funkcją stałą. Czy wynika z tego, że X jest niezależna stochastycznie od Y TAK / NIE
Regresja średnich X | Y jest funkcją stałą TAK / NIE
X jest nieskorelowana liniowo z Y TAK / NIE
Kwadrat stosunku korelacyjnego Y|X równa się 0
TAK / NIE J. Regresja liniowa X | Y ma postać Xy=-0.5Y. Czy wynika z tego, że E(X) = E(Y) = 0 TAK / NIE
Współczynnik korelacji liniowej X,Y jest większy od 0.5…
… standaryzowanych Y i X Egzamin ze statystyki cz.II (wnioskowanie statystyczne) A. Przy pomocy testu niezależności chi2 badacz odrzucił na poziomie istotności 0.05 hipotezę zerową zgodnie z którą zmienne X i Y są niezależne. Czy wynika z tego, że: W populacji zmienne te są zależne
TAK / NIE
W populacji zmienne te są niezależne
TAK / NIE
Odrzucając hipotezę o niezależności X i Y badacz przyjmie hipotezę konkurencyjną, zgodnie z którą X i Y są w badanej populacji zależne stochastycznie, przy czym jest możliwe, że decyzja ta jest błędna
TAK / NIE
Prawdopodobieństwo, że regresja średnich X względem Y jest funkcją stałą, wynosi 0.05 TAK / NIE
Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były równe połowie dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE
Gdyby wszystkie liczebności empiryczne w próbie były 4 razy większe od dotychczasowych, to decyzja badacza byłaby taka sama TAK / NIE
B. Przedział ufności dla średniej, obliczony na poziomie ufności 0.95 wynosi [100,102]. Czy wynika z tego, że: Z prawdopodobieństwem 0.95 wartość średnia w populacji leży w przedziale [100,102] TAK / NIE
Jeśli z tej samej populacji losować będziemy następną próbę, to prawdopodobieństwo że średnia z tej próby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz