Statystyka, histogram

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka, histogram - strona 1 Statystyka, histogram - strona 2 Statystyka, histogram - strona 3

Fragment notatki:

14-stronicowa notatka z teorii statystyki, wykłady, przykłady, teoria. Wśród pojawiających się zagadnień następujące tematy: zbiorowość statystyczna, cechy statystyczne, cechy zmienne, cechy jakościowe, cechy skokowe, szeregi szczegółowe, surowy szereg statystyczny, szeregi punktowe, szeregi rozdzielcze, liczebność cząstkowa, histogram, definicja histogramu, wygładzenie diagramu, szereg wielkości skumulowanych, mierniki klasyczne, miary pozycyjne, miary absolutne, analiza struktury zjawisk, miary zmienności, wzór na średnią harmoniczną, współczynnik zmienności. Ponadto w notatce: odchylenie standardowe, miary asymetrii, współczynnik asymetrii Pearsone'a, dominanta, kwartyle, współczynnik asymetrii Yull`a-Kendala, dominanta, modalna, szereg rozdzielczy, kwartyle, decyle, kwartyl rzędu pierwszego, graficzna interpretacja pozycyjnych miar średnich, typowy obszar zmienności cechy, własności wariancji, średnia arytmetyczna, klasyczny współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, przedziały, szeregi w opisie pozycyjnym.

Statystyka - TEORIA
Zbiorowością
statystyczną nazywamy ogół elementów podlegających
badaniu statystycznemu.
Poszczególne elementy tej
zbiorowości nazywamy jednostkami statystycznymi i dla tych
jednostek definiujemy cechy statystyczne.
Klasyfikacja cech statystycznych
Cechy statystyczne dzielimy na: cechy stałe -
nie podlegają badaniu statystycznemu, ale w precyzyjny
sposób opisują przynależność jednostki do danej
zbiorowości, tj.:
cechy rzeczowe -
określają zakres badania,
cechy czasowe -
określają czas przeprowadzenia badania,
cechy przestrzenne - określają miejsce
przeprowadzanego badania,
cechy zmienne, tj.:
cechy jakościowe - zwane inaczej niemierzalnymi, są to cechy, które opisane są
słownie np. wykształcenie, pochodzenie, kolor oczu.
cechy
ilościowe - zwane inaczej mierzalne podane są w postaci liczb.
Dzielą się na:
skokowe - jest
to cecha statystyczna o skończonej, z reguły małej
liczbie realizacji (np. ilość dzieci, ilość
członków rodziny na utrzymaniu ilość izb w
mieszkaniu). Pomiędzy wartościami ilościowymi nie ma
wartości pośrednich.
ciągłe -
cecha ciągła przyjmuje swoje realizacje wewnątrz
pewnego, z góry określonego przedziału liczbowego,
przy czym każda realizacja z tego zbioru może być
przyjęta ( np. wzrost, wysokość, wynagrodzenie w
zakładzie pracy - jest to najbardziej interesujący zakres badań.
cechy quasi ilościowe
- porządkujące - pozwalają na przedstawienie w
postaci uporządkowanych rozłącznych podzbiorów całej zbiorowości np. podział studentów według ocen, a
następnie uporządkowanie. Dla cech ilościowych
wyróżniamy następujące rodzaje szeregów statystycznych:
szeregi szczegółowe
- wyliczające - są to uporządkowane w sposób
monotoniczny wszystkie realizacje cechy łącznie z
powtórzeniami. Uzyskujemy go z tzw. Surowego szeregu
statystycznego ( czyli szeregu zebranego w bezpośrednich
badaniach empirycznych) przez monotoniczne
uporządkowanie tych wyrazów.
szeregi punktowe - konstruowane przede
wszystkim dla cechy skokowej - przyporządkowujące dla każdej
realizacji cechy skokowej jej liczebność cząstkową,
czyli liczbę jej wystąpień- jej powtórzeń- np.
liczba dzieci - (xi) realizacje
xi


(…)

… pracę 3
osób, robotnik A zużywał na wykonanie 1 elementu 4 minuty,
robotnik B zużywał na wykonanie 1 elementu 6 minut, robotnik C
zużywał na wykonanie 1 elementu 12 minut.
Określić ile czasu średnio
zużywają robotnicy na wykonanie 1 elementu.
`cH = N/( S 1/xi )
`cH = 3/(1/4+ 1/6+1/12)= 3/(6/12)=
3/(1/2)=3×2/1= 6
Średnia Geometryczna
Jest pierwiastkiem stopnia n-1 z iloczynu wszystkich
realizacji cechy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz