Statystyka- ćwiczenia, regresja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka- ćwiczenia, regresja - strona 1 Statystyka- ćwiczenia, regresja - strona 2

Fragment notatki:

2. Analiza spożycia artykułu A zależnie od dochodu w losowej próbie gospodarstw domowych dostarczyła następujących informacji:
spożycie artykułu A na 1 osobę wynosi 2,5 kg,
średni miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 540 zł,
współczynnik zmienności dochodu wynosi 15%, a spożycia 20%,
wartość kowariancji równa jest 27.
Korzystając z danych należy:
zmierzyć siłę i kierunek zależności liniowej badanych cech,
oszacować parametry funkcji regresji spożycia względem wielkości dochodu. Wyniki skomentować.
3. Zakłada się, iż popyt na samochody "M" (zmienna Y - w tys. samochodów) jest liniową funkcją ich ceny (zmienna X - w tys. $). Na podstawie obserwacji z 10 lat otrzymano następującą funkcję regresji: i = -0.01 xi + 9.6. Wiedząc, że = 7, oraz że suma kwadratów reszt wynosi 34, a wariancja ceny s2 x =1,24 wyznacz oczekiwany popyt, jeśli cena wyniesie 9 tys.$. Wynik podaj wraz z błędem prognozy.
4 . Estymując model regresji liniowej uzależniającego ocenę z egzaminu (cecha Y) od czasu poświęconego na naukę (cecha X) na podstawie danych uzyskanych od 46 losowo wybranych student otrzymano następujące wyniki: Zapisz oszacowany model, podając interpretację parametrów. Wyznacz przewidywaną średnią ocenę dla studentów uczących się 7 0 godzin . W jakim stopniu o zróżnicowaniu ocen decyduje zmienność czasu nauki? 5. W badaniu zależności pomiędzy wydatkami na reklamę w telewizji (X - w mln zł) a sprzedażą kawy „Ziarenko” (Y - w mln opakowań) otrzymano następujący model regresji liniowej oraz wektor reszt: [2,5] [0,33] [1,31]
[1; 2; -0,5; -0,8; 1; -2; 0,8; 0,5; -1; -1]
a)Ocenić stopień dopasowania otrzymanej funkcji regresji do danych empirycznych wiedząc, że .
b) zweryfikować hipotezę, że współczynnik regresji jest istotne dodatni (γ=0,01),
c)Wyznaczyć metodą punktowa i przedziałową (1-α=0.90) prognozowaną wielkości sprzedaży kawy, gdy nakłady na reklamę wyniosą 0,3 mln zł ( = 3 mln opakowań; s y = 3,2; = 0,1 mln zł; s x 2 = 0,03).
6. Wykorzystując informacje z tabeli zawierającej dane z lat 2003-2005 o przeciętnym dalszym trwaniu życia e 0 dla mężczyzn i kobiet (cecha y - w latach) oraz produkcie narodowym brutto (cecha x - w tys. $) dla 15 europejskich krajów oszacowano model regresji liniowej dla e 0 mężczyzn względem PKB:
wybrane kraje europejskie


(…)

… prognoza (1-α=0,95) pokrywa rzeczywistą wartość współczynnika e0=76,6 we Włoszech, gdzie PKB wynosił 30,4 tys. $,
wyznaczyć i zinterpretować współczynnik regresji liniowej oraz współczynnik determinacji dla kobiet (sx=19,7; sy=3,52; rxy=0,83). Porównać ich wartości z odpowiednimi parametrami modelu dla mężczyzn.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of Variance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob Level Model 335,6240 1 335,6240 25,2487 0.0003
Residual 172,8053 13 13,2927
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 508,4293 14…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz