Statyka matematyczna - test z odpowiedziami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 8211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statyka matematyczna - test z odpowiedziami - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: estymacja statystyczna, estymator, przedział ufności, hipoteza statystyczna, poziom istotności, test istotności, wnioskowanie statystyczne.

1. Estymacja statystyczna jest to: a) ocena wartości nieznanych parametrów rozkładu bądź ich funkcji, które charakteryzują rozkład badanej cechy w próbie losowej pobranej z populacji generalnej b) ocena wartości nieznanych parametrów rozkładu bądź ich funkcji, które charakteryzują rozkład badanej cechy w populacji generalnej na podstawie próby losowej pobranej z populacji c) jedna z form wnioskowania statystycznego 2. Estymator jest: a) zmienną losową b) zawsze zmienną losową o rozkładzie normalnym c) pewną statystyką z próby służącą do oszacowania nieznanej wartości pewnego parametru populacji --- 3.Średnia z próby X jest estymatorem: a) zgodnym i nieobciążonym średniej µ badanej zmiennej X w populacji w przypadku dowolnego rozkładu tej zmiennej. b) zgodnym i nieobciążonym średniej µ badanej zmiennej X w populacji tylko wówczas, gdy zmienna ta ma rozkład normalny c) zgodnym, nieobciążonym i najefektywniejszym średniej µ badanej zmiennej X w populacji tylko wówczas, gdy zmienna ta ma rozkład normalny 3. Średnia z próby X jest estymatorem: a) zgodnym i nieobciążonym wartości średniej w populacji b) efektywniejszym niż mediana c) takim, że wariancja dąży do zera przy n →∞ 4. Wraz ze wzrostem współczynnika ufności 1 - α: a) zmniejsza się precyzja przedziałowej estymacji b) zwiększa się precyzja przedziałowej estymacji c) długość przedziału ufności maleje 5. Współczynnik ufności wynosi 0,97; a) wiarygodność przedziału ufności wynosi 97% b) przedział ufności zawiera 0,97 nieznanej wartości parametru c) α = 0,97 6. Jeżeli przy stałym poziomie ufności 1 - α, zwiększa się liczebność próby, to: a) zmniejsza się precyzja przedziałowej estymacji b) zwiększa się precyzja przedziałowej estymacji c) długość przedziału ufności maleje 7. Przedział ufności dla odchylenia standardowego zmiennej X o rozkładzie N(μ,σ) w populacji, wyznaczony na podstawie dużej próby; a) jest oparty na rozkładzie F-Snedecora b) jest oparty na rozkładzie normalnym c) jest oparty na rozkładzie t-Studenta o n-1 stopniach swobody 8. Estymacja przedziałowa wskaźnika struktury p na podstawie dużej próby opiera się na: a) rozkładzie chi-kwadrat o n-1 stopniach swobody b) rozkładzie normalnym c) rozkładzie t-Studenta 9. Do estymacji przedziałowej wartości średniej zmiennej X o rozkładzie N(μ,σ) w populacji (σ-nieznane) na podstawie małej próby konieczna jest znajomość: a) poziomu istotności alfa b) wariancji S2 lub S2 z daszkiem c) współczynnika ufności 1 - α 10. Estymacja przedziałowa wartości średniej zmiennej X o o rozkładzie N(μ,σ) w populacji (σ-nieznane) na podstawie małej próby opiera się na; a) rozkładzie normalnym b) rozkładzie rozkładzie-Studenta o n-2 stopniach swobody c) rozkładzie rozkładzie-Studenta o n-1 stopniach swobody 11. Jeżeli X i Y są zmiennymi losowymi, to dla dowolnej stałej c prawdziwe są równania:

(…)

… nie należą do obszaru krytycznego  21. Posługując się testem istotności:  a) uwzględniamy tylko błąd pierwszego rodzaju  b) uwzględniamy tylko błąd drugiego rodzaju  c) możemy jedynie stwierdzić, że brak jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej Ho, gdy wartości odpowiedniej statystyki testowej nie należą do obszaru krytycznego  22. Jednym z etapów weryfikacji hipotez za pomocą testu istotności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz