Status radnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status radnego - wykład - strona 1 Status radnego - wykład - strona 2 Status radnego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

STATUS RADNEGO
Akty prawa regulujące:
Ustawy ustrojowe (ust. o samorządzie gminnym,powiatowym,województwa [1990,98,98r.])
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa (ust. z dnia 16 lipca 1998r.)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (25 listopada 1994r.)
Kto może zostać radnym?
Bierne prawo wyborcze (czynne + niekaralność)
Czynne prawo wyborcze (art 5. OW)
Każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Nie mają prawa wybierania osoby: -pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
-pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
-ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Niekaralność (art 7. Ust.2 OW)
Nie mają prawa wybieralności osoby: -karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego; -wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego;
-wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności
Podstawowe zasady działania
Art. 23 ust.1 o s.g.
„Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy”
„Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami”
„w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia
„nie jest jednak związany instrukcjami wyborców” - mandat wolny (radny reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności na zasadzie niezależności prawnej)
Art. 24 o s.g
„Radny jest obowiązany brac udział w pracach rady gminy i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych”
Uprawnienie i obowiązki
Ślubowanie (art.23a o s.g.)
„Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”. Po odczytaniu roty radni wypowiadają słowo „ślubuję”/”Tak mi dopomóż Bóg”.
Odmowa złożenia ślubowania równoznaczna jest z wygaśnięciem mandatu.
Pobieranie diet i zwrotów kosztów podróży (art. 25 ust. 4,6,7,8,10 o s.g.)
„Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych”. Pobieranie diet jest prawem radnego i jest obligatoryjne, dlatego też rada gminy nie może odebrać diety.
„Wysokość diet [...] nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej (1766,46 zł)”

(…)

… lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy [...], a także zarządzać taką działalnością lub byc przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności”
„[...](Radny) jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.[...]
„[...]Niewypełnienie obowiązku [...] stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu…
… i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień [...]”.
Obowiązek złożenia ośw. majątkowego (24h,k)
„Radny [...] są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym [...]. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową[...]”.
Oświadczenie majątkowe oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni , w dwóch…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz