STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4501
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład. - strona 1 STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład. - strona 2 STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE- Wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Tematem notatki jest status jednostki w państwie. Notatka ma 4 strony i format docx. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: prawa jednostki w umowach międzynarodowych, normy programowe konstytucji, normy kierunkowe, wolność osobista, słowa, prasy, prawa i wolność obywatela, I generacja praw człowieka, II generacja praw człowieka, prawa człowieka a prawa obywatela, konstytucja, środki ochrony wolności i praw, skarga konstytucyjna, przesłanki materialne, formalne, skarga powszechna, rzecznik praw obywatelskich, tzw. ombudsman, typy ombudsmana, obowiązki jednostki, obowiązek szkolny, obowiązek wyborczy, obowiązek dzieci w stosunku do rodziców, obowiązek służby wojskowej.

STATUS JEDNOSTKI W PAŃSTWIE
Najpierw rozwinęły się prawa jednostki w umowach międzynarodowych
Normy programowe konstytucji - normy, które ustalają cele działań organów, polityki państwa. Art. 75
Normy kierunkowe - władze muszą zmierzać do wyznaczonego celu, np. zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (preferencyjne stawki VAT na materiały budowlane)
W konstytucjach brak jest jakiegoś jednego katalogu. Kwestie regulowane w konstytucji: wolność osobista, słowa, prasy.
Prawa i wolność obywatela tworzą jednolity zbiór.
Źródłem praw i wolności obywatela jest godność człowieka.
Regulacja konstytucyjna praw przyznaje nam gwarancje na takim poziomie jaki wybiera państwo / na poziomie krajowym
I generacja praw - tworzą roszczenia II generacja praw - rzadko tworzą roszczenia kierowane do państwa, wyjątkiem jest prawo własności
Różnica między prawami człowieka i obywatela: prawa człowieka są przyznawane ze względu na to, że jesteśmy człowiekiem, a obywatela przysługują ze względu na status obywatelski
Obowiązki obywatela mają charakter naturalno-prawny. Społeczność gwarantuje nam zabezpieczenie praw, w związku z czym mamy obowiązki. Katalogi praw i wolności człowieka i obywatela regulowane są w samej konstytucji.
*W Czechach prawa człowieka nie są elementem konstytucji.
Konstytucje zazwyczaj posiadają odrębny rozdział dotyczący praw i wolności człowieka i obywatela. Art. 5 zasada ustroju społecznego państwa (zapewnienie praw i wolności człowieka i obywatela)
W polskiej konstytucji na początku mamy część ogólną - rozdział 1, 2 - prawa i wolności człowieka i obywatela, 3 - źródła prawa. Część ogólna ma znaczenie przy wykładaniu kolejnych przepisów konstytucji. Istotne jest czy prawa i wolności będą regulowane przez czy po organach państwa - działalność organów musi uwzględniać prawa i wolności, ponieważ jest to rozdział 4, który znajduje się za prawami i wolnościami. W polskiej konstytucji obowiązki są uregulowane odrębnie w ramach 2 rozdziału. Obowiązki jak i środki ochrony praw są regulowane w konstytucjach.
Środki ochrony wolności i praw
Odszkodowania za naruszenie wolności lub praw przez państwo mogą być dochodzone po uzyskaniu wyroku sądu. Sądownictwo powszechne gwarantuje nam prawa i wolności nie tylko w stosunku do organów państwa, ale również w stosunku do innych jednostek.
Sądownictwo powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich i trybunał konstytucyjny - skarga konstytucyjna - instytucja służąca osobie fizycznej i prawnej do ochrony przysługujących jej praw konstytucyjnych. Ochrona ta służy w przypadku naruszenia praw i wolności przez organy władzy publicznej. Przyznawana jest w drodze szczególnego postępowania przed sądem konstytucyjnym. W przypadku skargi konstytucyjnej możemy mówić o przesłankach do wystąpienia z taką skargą. Przesłanki mogą być:


(…)

…. Ale może być również wyłaniany przez egzekutywę lub na wniosek głowy państwa przez parlament. Możemy mieć do czynienia z ombudsmanem ogólnym, który kontroluje wszystkie sprawy lub z organem wyspecjalizowanym (Rzecznik Praw Dziecka), bądź występującym na szczeblu lokalnym. Może funkcjonować sam wyspecjalizowany rzecznik (Rzecznik Spraw Wojskowych). Przeważnie jest to organ monokratyczny, ale również może być kolegialny. Art. 79…
… - może być to każda forma pisemna, bądź też pokreślona szczególna forma pisemna; w Polsce musi to być pismo procesowe, które traktuje się jak pozew
Treść - pismo musi być o określonej treści. Musi zawierać oznaczenie naruszonych praw skarżącego, musi zawierać opis naruszenia - wskazywać na czym polega naruszenie praw skarżącego, musi zawierać uzasadnienie - zarówno faktyczne jak i „prawne”, argumentację prawną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz