Stateczność skarp i zboczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stateczność skarp i zboczy - omówienie - strona 1 Stateczność skarp i zboczy - omówienie - strona 2 Stateczność skarp i zboczy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

STATECZNOŚĆ SKARP
W przypadku obiektu wykonanego z gruntów niespoistych zaprojektowanie bezpiecznego nachylenia skarp
sprowadza się do przekształcenia wzoru na współczynnik stateczności do postaci:
tga =
tgf
n
gdzie:
a - kąt nachylenia skarpy [o],
f - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o],
n – współczynnik stateczności, przyjmowany na podstawie znaczenia obiektu budowlanego, w wi ększości
przypadków wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od 1.1 do 1.3.
Współczynnik nachylenia skarpy (m) oblicza się ze wzoru:
m = ctga =
1
tga
W przypadku, gdy w pobliżu powierzchni skarpy odbywa się przepływ filtracyjny wody wzór na współczynnik
stateczności, uwzględniający wpływ ciśnienia spływowego przybiera postać:
n=
tgf
tgf
»
,
æ g ' + g w ö 2 tga
÷
tga ç
ç g
÷
è w ø
w którym:
g’ – ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody [kN/m3],
gw – ciężar objętościowy wody [kN/m3].
W przypadku, gdy obiekt budowlany wykonany jest z gruntów spoistych projektowanie bezpiecznego i
ekonomicznego nachylenia skarp odbywa się w czterech etapach:
1.
Założenie nachylenia skarpy.
2.
Sprawdzenie stateczności skarpy (obliczenie współczynnika stateczności dla wielu powierzchni poślizgu).
3.
Wybranie z wielu analizowanych powierzchni poślizgu najbardziej niebezpiecznej powierzchni, która
decyduje o stateczności skarpy (określenie nmin).
4.
Porównanie wartości współczynnika stateczności(nmin) z wartością wymaganą dla badanego obiektu (ndop.).
W przypadku gdy:
nmin ndop, proces projektowania zostaje zakończony;
nmin ³ ndop, skarpa jest zaprojektowana ze zbyt dużym zapasem bezpieczeństwa. Należy zmniejszyć nachylenie
skarpy i powrócić do punktu nr 1;
nmin

(…)

… powyżej krzywej depresji (o
ciężarze objętościowym g) i części bloku poniżej krzywej depresji (o ciężarze objętościowym g’),
[KN];
Mw – moment siły spływowej [kNm]
Mw = Rw × Ps
gdzie:
Rw - ramię działania siły spływowej (rys. 2) [m];
Ps- siła spływowa [kN].
Wartość siły spływowej Ps może być obliczona jako iloczyn objętości zawartej pomiędzy powierzchnią poślizgu
i powierzchnią zwierciadła wody oraz średnim jednostkowym ciśnieniem spływowym:
Ps = Vw × ps ,
ps = i × gw =
DH
L
×g w
gdzie:
Vw – objętość części bryły osuwiskowej zawarta pomiędzy powierzchnią poślizgu a krzywą depresji,
i – średni spadek hydrauliczny w obrębie bryły osuwiskowej,
ΔH – różnica wysokości piezometrycznych (rys. 2) [m],
L – długość drogi filtracji (rys. 2) [m].
Poniżej przedstawiono przykład obliczenia stateczności skarpy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz