Geotechnika - stateczność skarp - ciężar objętościowy wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geotechnika - stateczność skarp - ciężar objętościowy wody - strona 1 Geotechnika - stateczność skarp - ciężar objętościowy wody - strona 2 Geotechnika - stateczność skarp - ciężar objętościowy wody - strona 3

Fragment notatki:

STATECZNOŚĆ SKARP W  przypadku  obiektu  wykonanego  z  gruntów  niespoistych  zaprojektowanie  bezpiecznego  nachylenia  skarp sprowadza się do przekształcenia wzoru na współczynnik stateczności do postaci: n tg tg f a = gdzie: a - kąt nachylenia skarpy [o], f - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [o], n  – współczynnik stateczności, przyjmowany na podstawie znaczenia obiektu budowlanego, w wi ększości przypadków wartość tego współczynnika zawiera się w przedziale od 1.1 do 1.3. Współczynnik nachylenia skarpy ( m ) oblicza się ze wzoru: a a tg 1 ctg m = = W przypadku, gdy w pobliżu powierzchni skarpy odbywa się przepływ filtracyjny wody wzór na współczynnik stateczności, uwzględniający wpływ ciśnienia spływowego przybiera postać: a f g g g a f tg 2 tg ' tg tg n w w » ÷÷ ø ö çç è æ + = , w którym: g ’  – ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody [kN/m3], g w  – ciężar objętościowy wody [kN/m3]. W  przypadku,  gdy  obiekt  budowlany  wykonany  jest  z  gruntów  spoistych  projektowanie  bezpiecznego  i ekonomicznego nachylenia skarp odbywa się w czterech etapach: 1.  Założenie nachylenia skarpy. 2.  Sprawdzenie stateczności skarpy (obliczenie współczynnika stateczności dla wielu powierzchni poślizgu). 3.  Wybranie  z  wielu  analizowanych  powierzchni  poślizgu  najbardziej  niebezpiecznej  powierzchni,  która decyduje o stateczności skarpy (określenie  nmin ). 4.  Porównanie wartości współczynnika stateczności( nmin ) z wartością wymaganą dla badanego obiektu ( ndop .). W przypadku gdy: nmin  ndop,  proces projektowania zostaje zakończony; nmin  ³  ndop , skarpa jest zaprojektowana ze zbyt dużym zapasem bezpieczeństwa. Należy zmniejszyć nachylenie skarpy i powrócić do punktu nr 1; nmin 

(…)

… powyżej krzywej depresji (o
ciężarze objętościowym g) i części bloku poniżej krzywej depresji (o ciężarze objętościowym g’),
[KN];
Mw – moment siły spływowej [kNm]
Mw = Rw × Ps
gdzie:
Rw - ramię działania siły spływowej (rys. 2) [m];
Ps- siła spływowa [kN].
Wartość siły spływowej Ps może być obliczona jako iloczyn objętości zawartej pomiędzy powierzchnią poślizgu
i powierzchnią zwierciadła wody oraz średnim jednostkowym ciśnieniem spływowym:
Ps = Vw × ps ,
ps = i × gw =
DH
L
×g w
gdzie:
Vw – objętość części bryły osuwiskowej zawarta pomiędzy powierzchnią poślizgu a krzywą depresji,
i – średni spadek hydrauliczny w obrębie bryły osuwiskowej,
ΔH – różnica wysokości piezometrycznych (rys. 2) [m],
L – długość drogi filtracji (rys. 2) [m].
Poniżej przedstawiono przykład obliczenia stateczności skarpy z uwzględnieniem siły spływowej dla bryły
osuwiskowej oraz danych przedstawionych na rys. 2.
Według danych pomierzonych na rys 2 średni spadek hydrauliczny w obrębie bryły osuwiskowej wynosi:
i=
DH 4.0
L
=
7.9
= 0.506 ,
wartość ciśnienia spływowego jest równa:
ps = i × gw = 0.506·9.81 = 4.97 kN/m3
Tabela 3. Obliczenie ciężaru bloków
Nr
bloku
Szer. części bloku
poniżej krzywej
depresji
Średnia wys. części
Objętość…
… komercyjnych firma
udostępnia bezpłatnie. Na kolejnych stronach niniejszych materiałów przedstawiono wyniki obliczeń
stateczności skarpy wykonane przy wykorzystaniu programu GEO–SLOPE/W, trzema różnymi metodami
obliczeniowymi: metodą Felleniusa (ordinary method), oraz bardziej skomplikowanymi metodami Bishopa oraz
Janbu.
25
Elevation (m)
20
1.279
SLOPE/W Example Problem
Learn Example in Chapter 3
File Name…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz