Stateczność ogólna belek - zwichrzenie belek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5936
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stateczność ogólna belek - zwichrzenie belek - strona 1 Stateczność ogólna belek - zwichrzenie belek - strona 2 Stateczność ogólna belek - zwichrzenie belek - strona 3

Fragment notatki:

• Utrata statecznoĞci ogólnej belek, czyli tzw. zwichrzenie belek
(odpowiadające giĊtno-skrĊtnemu wyboczeniu słupów pod wpływem siły
Ğciskającej), moĪe wystĊpowaü pod działaniem momentu zginającego, jeĪeli
wymiary przekroju poprzecznego belki nie mają odpowiednich proporcji lub
belki są pozbawione odpowiednich usztywnieĔ.
• Utrata statecznoĞci moĪe groziü konstrukcji jako całoĞci lub teĪ
poszczególnym jej czĊĞciom.
• W układach prĊtowych moĪe wystąpiü ogólna utrata statecznoĞci,
polegająca na utracie płaskiej postaci zginania układu lub miejscowa utrata
statecznoĞci, polegająca na zniekształceniu przekroju poprzecznego
poszczególnych elementów zginanych.
StatecznoĞü ogólna belek – zwichrzenie
(kwadratowym)
Ğciskanym, a ponadto belki o przekroju zamkniĊtym okrągłym lub
Nie są naraĪone na zwichrzenie belki z odpowiednio stĊĪonym pasem
rozstaw stĊĪeĔ nie przekracza granicznej długoĞci segmentu.
• MoĪna równieĪ przyjąü, Īe element nie jest naraĪony na zwichrzenie, jeĞli

- kształtu wykresu momentów zginających na długoĞci belki.
- sztywnoĞci skrĊtnej przekroju GIt,
obciąĪenia EIy,
- sztywnoĞci giĊtnej w płaszczyĨnie prostopadłej do kierunku przyłoĪenia
kierunku mniejszej sztywnoĞci belki,
- odległoĞci pomiĊdzy wiĊzami ograniczającymi przemieszczenia w
rozciąganej),
- miejsca przyłoĪenia obciąĪenia zewnĊtrznego (w strefie Ğciskanej lub
- warunków zmocowania prĊtów na podporach (przegubowe lub sztywne),
przy zwichrzeniu Mcr. WartoĞü Mcr zaleĪy od:
• NoĞnoĞü krytyczną prĊta z warunku zwichrzenia okreĞla moment krytyczny
• Na rysunkach pokazano przykłady konstrukcyjnego zabezpieczenia przed
zwichrzeniem, w których pas Ğciskany jest stĊĪony sztywną tarczą.
• W innych przypadkach stosuje siĊ załącznik BB.3.
według wzorów:
Ğciskającą siłą podłuĪną, graniczną długoĞü segmentu moĪna ustalaü
obciąĪonych liniowo zmiennym momentem i ewentualnie niezbyt duĪą
• W przypadku segmentów dwuteowych o stałym przekroju oraz h/tf ” 40İ,
- rysunek f – przekroje zamkniĊte o duĪej odpornoĞci na zwichrzenie
- rysunek e – Ğciskana strefa belki stĊĪona jest blachą fałdową
- rysunek d – obetonowana belka stalowa
kratowe stropu i nadbeton
- rysunek c – strop gĊstoĪebrowy Teriva, połączenie zapewniają belki
łączniki stalowe
- rysunek a, b – płyta Īelbetowa, której połączenie z belką zapewniają
• Na dalszych rysunkach przedstawiono punktowe usztywnienie boczne
wykonane z kształtowników i ewentualnie płaskowników.
• Ostatnie rozwiązanie ze Ğciągami zabezpiecza boczne przemieszczenie
przekroju, ale sam przekrój nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz