Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych - strona 1 Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych - strona 2 Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych - strona 3

Fragment notatki:

rysunku
• Charakterystyczne przekroje blachownic spawanych przedstawiono na
obciąĪone o wiĊkszych rozpiĊtoĞciach.
połączony jest spoiną z pasami. Blachownice stosowane są na belki silnie
• Blachownice są to belki złoĪone z blach Ğrodnika i pasów, w których Ğrodnik
Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych
budownictwie ze wzglĊdu na duĪą pracochłonnoĞü.
• Mimo swoich zalet belki aĪurowe są mało rozpowszechnione w
zmniejszenie zuĪycia stali o 20 do 50%.
• W stosunku do pełnoĞciennych belek walcowanych uzyskuje siĊ
• SzerokoĞü pasa blachownicy przyjmuje siĊ zwykle b § ¼ h.
• Kształtowanie podłuĪne blachownicy moĪna przeprowadziü na podstawie
warunku wytrzymałoĞci, przy załoĪeniu stałego lub zmiennego przekroju.
• W długoĞci przekrój blachownicy róĪnicuje siĊ zwykle zmianą szerokoĞci lub
gruboĞci pasów.
• ĝrodnik do wysokoĞci 700mm naleĪy przyjmowaü z blach uniwersalnych,
przy wyĪszych belkach wysokoĞü Ğrodnika powinna odpowiadaü handlowej
szerokoĞci lub połowie szerokoĞci arkusza blachy.
• Najmniejszą gruboĞü Ğrodnika przyjmuje siĊ tw = 6mm, w blachownicach
zabezpieczonych od wpływów atmosferycznych i tw = 7 mm, przy
blachownicach niezabezpieczonych.
• Pasy blachownic wykonuje siĊ najczĊĞciej z płaskowników lub blach
uniwersalnych.
• W blachownicach spawanych w przypadku niespełnienia warunków
statecznoĞci msc. naleĪy stosowaü Īebra poprzeczne i ewentualnie podłuĪne.
• Rozwiązania konstrukcyjne Īeber ilustruje rysunek.
• W przypadku stałej wysokoĞci Ğrodnika blachownicy przekroje pasów zmienia
siĊ na podstawie wykresu momentów zginających lub wyznacza siĊ
analitycznie porównując noĞnoĞü przekroju z momentem zginającym.
• Blachownice tego typu produkowane są na zmechanizowanych liniach
technologicznych.
• Obecnie produkowane są belki pełnoĞcienne o smukłych Ğrodnikach bez
Īeber usztywniających, z jednego gatunku stali (tzw. belki homogeniczne),
oraz pełnoĞcienne hybrydowe, wykonane z dwóch gatunków stali.
• W belkach hybrydowych zastosowano w pasach stale o podwyĪszonej
wytrzymałoĞci.
• NajczĊĞciej spotykany asortyment wyrobów przedstawiono w tablicy.
Blachownice wykonywane systemem przemysłowym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz