Klasyfikacja belek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja belek - strona 1 Klasyfikacja belek - strona 2 Klasyfikacja belek - strona 3

Fragment notatki:

• Z punktu widzenia układu
statycznego rozróĪnia siĊ
belki jednoprzĊsłowe swobodnie
podparte lub utwierdzone,
wieloprzĊsłowe ciągłe,
ciągłe przegubowe (tzw.
gerberowskie) i wspornikowe.
Klasyfikacja belek
• Belki stalowe projektuje siĊ najczĊĞciej o przekroju dwuteowym, przy czym
mogą to byü belki walcowane, złoĪone z blach lub kształtowników, łączonych
za pomocą spawania, oraz o przekroju skrzynkowym.
Belki walcowane
• W budownictwie belki walcowane stosuje siĊ jako belki stropowe, pomostowe
płatwie, a czasem jako belki podsuwnicowe, najczĊĞciej podwieszone.
• W rozwiązaniach konstrukcyjnych
dominują przekroje dwuteowe
(dwuteowniki normalne,
równoległoĞcienne),
rzadziej o przekrojach ceowych
(płatwie, rygle), a takĪe przekroje
złoĪone.
• Belki swobodnie podparte są najdogodniejsze do wykonania i montaĪu, mało
wraĪliwe na niedoskonałoĞci wykonawcze, a osiadanie podpór i zmiany
temperatury nie wpływają istotnie na wartoĞü naprĊĪeĔ.
• Belki ciągłe, ze wzglĊdu na znaczne korzyĞci statyczno-wytrzymałoĞciowe
(zmniejszone momenty zginające i ugiĊcia), znajdują szerokie zastosowanie
jako belki stropowe i płatwie.
• Belki gerberowskie są obecnie rzadziej stosowane, spotykane jeszcze w
rozwiązaniach płatwi i konstrukcjach mostowych.
• Belki aĪurowe są to belki o podwyĪszonym Ğrodniku, wykonane z
dwuteowych lub ceowych kształtowników walcowanych. Uzyskuje siĊ je,
odpowiednio rozcinając kształtowniki po linii łamanej, a nastĊpnie zestawiając
rozciĊte czĊĞci z wzajemnym przesuniĊciem i spawając je.
Belki aĪurowe
• W przypadku zbyt małej noĞnoĞci belki walcowanej moĪliwe jest
wzmocnienie jej dodatkowymi blachami i kształtownikami.
• Innym sposobem zwiĊkszenia noĞnoĞci belek walcowanych bez zwiĊkszania
wysokoĞci, jest zestawienie ze sobą dwóch lub wiĊcej kształtowników.
• W celu zapewnienia współpracy stosuje siĊ przepony.
• WysokoĞü belek moĪna zwiĊkszyü,
stosując dodatkowe blachy
prostokątne, tzw. wstawki,
umieszczone w osi obojĊtnej belki.
• Belki aĪurowe moĪna teĪ uzyskaü
w wyniku rozciĊcia kształtowników
i połączenia przewiązkami.
• Do zalet belek aĪurowych zalicza siĊ:
- moĪliwoĞü wykorzystania
kształtowników walcowanych
- zmniejszenie zuĪycia stali
- moĪliwoĞü prowadzenia przewodów
instalacyjnych
- zmniejszenie ciĊĪaru belki.
• PodwyĪszenie przekroju powoduje
w belkach aĪurowych zwiĊkszenie
momentu bezwładnoĞci i wskaĨnika
wytrzymałoĞci, bez dodania materiału
lub z niewielkim jej dodatkiem
(wstawki, przewiązki).
rysunku
• Charakterystyczne przekroje blachownic spawanych przedstawiono na
obciąĪone o wiĊkszych rozpiĊtoĞciach.
połączony jest spoiną z pasami. Blachownice stosowane są na belki silnie
• Blachownice są to belki złoĪone z blach Ğrodnika i pasów, w których Ğrodnik
Ogólne zasady projektowania blachownic spawanych
budownictwie ze wzglĊdu na duĪą pracochłonnoĞü.
• Mimo swoich zalet belki aĪurowe są mało rozpowszechnione w
zmniejszenie zuĪycia stali o 20 do 50%.
• W stosunku do pełnoĞciennych belek walcowanych uzyskuje siĊ
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz