Belki - podstawowe informacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Belki - podstawowe informacje - omówienie  - strona 1 Belki - podstawowe informacje - omówienie  - strona 2 Belki - podstawowe informacje - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

• Belki znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako konstrukcje
noĞne dachów, stropów, pomostów oraz jako belki podsuwnicowe, dĨwigary
mostowe, płatwie, krokwie itp.
• Rodzaje belek stalowych:
- z kształtowników walcowanych na gorąco,
- złoĪone z blach, tzw. blachownice,
- skrzynkowe, złoĪone z dwóch lub wiĊkszej liczby kształtowników lub
blachownic
- z kształtowników profilowanych na zimno,
- kratowe,
- aĪurowe wykonane z rozciĊtych kształtowników,
- zespolone – belki stalowe współpracujące z konstrukcją Īelbetową,
- sprĊĪone ciĊgnami lub metodami technologicznymi.
• Belki są podstawowymi elementami konstrukcji stalowych, pracującymi na
zginanie w jednej lub dwu płaszczyznach. Belki mogą ponadto pracowaü na
Ğcinanie, skrĊcanie i ewentualnie Ğciskanie lub rozciąganie osiowe.
BELKI
- układ równoległy, w którym wystĊpują tylko belki główne, oparte na
Ğcianach lub słupach, podpierające płytĊ stropową lub dachową. Taki układ
przyjmuje siĊ dla przekryü o małych rozpiĊtoĞciach lub ewentualnie dla
ciĊĪkich przekryü przy duĪym rozstawie belek.
• W rozwiązaniach konstrukcyjnych przekryü i stropów rozróĪnia siĊ kilka
układów belek:
• Belki oparte na podciągach nazywane są belkami poĞrednimi. Niekiedy na
belkach poĞrednich moĪe byü oparty, prostopadle do nich, dodatkowy
drugorzĊdny układ belek.
• Belki bezpoĞrednio przekazujące obciąĪenia na podpory noszą nazwĊ belek
głównych lub podciągów.
- układ belek stropowych i podciągów poprzecznych lub podłuĪnych,
opierających siĊ na Ğcianach zewnĊtrznych lub słupach.
Mogą wystĊpowaü dwa rozwiązania oparü belek stropowych:
* belki stropowe ustawione są bezpoĞrednio na podciągach i wtedy płyta
stropowa opiera siĊ tylko na belkach poprzecznych i pracuje jako płyta
podparta z dwóch stron.
* belki stropowe i podciągi tworzą jednakowy poziom pasów górnych,
wówczas płyta stropowa jest podparta na czterech krawĊdziach.
• Przedstawione układy belek dotyczą układów w płaszczyĨnie poziomej.
• W płaszczyĨnie pochyłej, np. połaci dachów, układy belek są podobne, przy
czym belki główne (dĨwigary) usytuowane są pochyło, a belki drugorzĊdne
(płatwie) zwykle są w połaci poziome.
rzadziej spotykane ze wzglĊdu na trudnoĞci konstrukcyjno-montaĪowe.
podłuĪnych i poprzecznych. Tego rodzaju rozwiązanie jest obecnie
- układ złoĪony, składający siĊ z belek głównych oraz z belek stropowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz