Nośność na zwichrzenie elementów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nośność na zwichrzenie elementów - strona 1 Nośność na zwichrzenie elementów - strona 2 Nośność na zwichrzenie elementów - strona 3

Fragment notatki:

• NoĞnoĞü na zwichrzenie elementów o zbieĪnym obrysie moĪna wyznaczaü
na podstawie analizy drugiego rzĊdu wg 5.3.4(3).
• W przypadku zwichrzenia elementów konstrukcji budynków stosuje siĊ
załącznik BB.
• Przy sprawdzaniu statecznoĞci i obliczaniu Wy moĪna pominąü otwory na
łączniki w przekrojach przywĊzłowych
• NoĞnoĞü na zwichrzenie elementów belkowych niestĊĪonych w kierunku
bocznym jest okreĞlona wzorem:
• Warunek noĞnoĞci elementu przy zginaniu wzglĊdem osi y-y ze wzglĊdu na
zwichrzenie ma postaü:
Elementy zginane o stałym przekroju
NoĞnoĞü na zwichrzenie
• Moment Mcr ustala siĊ na podstawie cech przekroju brutto, biorąc pod
uwagĊ warunki obciąĪenia, rozkład momentów i stĊĪenia boczne.
• Zalecane parametry imperfekcji ĮLT odpowiadające poszczególnym krzywym
zwichrzenia podano w tablicy 6.3
Krzywe zwichrzenia – przypadek ogólny
• JeĪeli nie podano inaczej, to w przypadku elementów belkowych o stałym
przekroju wartoĞü współczynnika zwichrzenia
wyznacza siĊ zaleĪnie od
smukłoĞci wzglĊdnej według odpowiedniej krzywej zwichrzenia o postaci:
• WartoĞci współczynnika zwichrzenia
dla odpowiedniej smukłoĞci
wzglĊdnej
moĪna przyjmowaü z wykresu na rysunku.
• Zalecane podporządkowanie krzywych zwichrzenia podano w tablicy 6.4
• Zalecane przyporządkowanie krzywych zwichrzenia podano w tablicy 6.5
• Parametry
i ȕ oraz ewentualne ograniczenia dotyczące wysokoĞci lub
proporcji przekroju h/b mogą byü okreĞlone dodatkowo. Zaleca siĊ
nastĊpujące wartoĞci:
Krzywe zwichrzenia dla dwuteowników walcowanych
oraz ich spawanych odpowiedników
• W przypadku zginania elementów jak wyĪej, wartoĞü współczynnika
zwichrzenia
moĪna wyznaczaü ze wzoru:
• gdzie kc – współczynnik poprawkowy według tablicy 6.6
• Zalecana formuła f ma postaü:
tablica 6.6
• W celu uwzglĊdnienia rozkładu momentów miĊdzy bocznymi stĊĪeniami
elementu, moĪna stosowaü zmodyfikowany współczynnik zwichrzenia:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz