Stany nadzwyczajne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany nadzwyczajne. - strona 1 Stany nadzwyczajne. - strona 2

Fragment notatki:

STANY NADZWYCZAJNE ISTOTA INSTYTUCJI stan nadzwyczajny to pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, której rozwiązanie wymaga sięgnięcia do środków szczególnych takich jak: koncentracja władzy w rękach egzekutywy ; ograniczenia praw i wolności obywateli ; zmiany w strukturze i zasadach funkcjonowania organów państwowych , zmiany w systemie stanowienia prawa .
czyli zawieszenie niektórych regulacji konstytucyjnych i wprowadzenie regulacji wyjątkowych; paremia : salus rei publicae suprema lex esto (ratunek Rzeczypospolitej - prawem najwyższym); trzy tendencje we współczesnych regulacjach dot. stanów nadzwyczajnych: konstytucjonalizacja tych regulacji - przy czym szerokość i głębokość tych regulacji uzależniona jest od doświadczeń historycznych państw; dyferencjacja różnych postaci stanu nadzwyczajnego ze względu na konieczność doboru środków do celów; parlamentaryzacja procesu podejmowania decyzji o wprowadze­niu bądź kontynuowaniu stanu nadzwyczajnego - choć w tym czasie to egzekutywa ma najszerszą władzę, jednak przepisy wprowadzają różnego rodzaju gwarancje dla możliwości zajęcia przez parlament stanowiska oraz zakazy dokonywania pewnych zmian; regulacje międzynarodowe → choć jest to suwerenne prawo każdego państwa, jednak pojawiły się pewne regulacje międzynarodowe dot. stanów nadzwyczajnych: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. (ratyf. w 1977 r.) dopuszcza zawieszenie swojego stosowania:
tylko w sytuacji wyjątkowego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego istnieniu narodu;
tylko zgodnie z zasadą propor­cjonalności;
tylko o ile podjęte kroki nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami międzynarodowymi i o ile nie pociągają za sobą dyskryminacji wyłącznie z powodu rasy, koloru skóry, płci, języka, religii lub pochodzenia społecznego;
tylko pod warunkiem urzędowego ogłoszenia wprowadzenia stanu nadzwyczajne­go i poinformowania Sekretarza Generalnego ONZ o zakresie i powodach zawieszenia zobowiązań Paktu;
zakaz zawieszenia niektórych praw (m.in. pra­wo do życia, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa); Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. (ratyf. w 1992 r.) dopuszcza zawieszenie swojego stosowania:
w przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażające­go życiu narodu,
tylko w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji,
pod warunkiem, że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wy­nikającymi z p.m.;
zakaz uchylania niektórych praw (prawo do życia, zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zakaz niewolnictwa, nullum crimen sine lege;


(…)

… we­wnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, zagrażają­cych konstytucji państwa albo bezpieczeństwu obywateli), które musiały być potwierdzone przez Sejm, oraz określone były prawa, które mogły być zawieszone;
podobne rozwiązania w konstytucji kwietniowej;
konstytucja lipcowa - początkowo tylko stan wojen­ny (wprowadzany przez Radę Państwa dla obronności i bezpieczeństwa państwa - obejmowało…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz