Stanowisko prawne spadkobiercy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowisko prawne spadkobiercy - strona 1 Stanowisko prawne spadkobiercy - strona 2 Stanowisko prawne spadkobiercy - strona 3

Fragment notatki:

STANOWISKO PRAWNE SPADKOBIERCY 4.1. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU A. UWAGI OGÓLNE 1) Treść oświadczenia  spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy prawa -nabycie praw i obowiązków nie jest uzależnione od uprzedniego złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku -jednak takie nabycie nie ma charakteru definitywnego -zgodnie z art. 1012 KC spadkobierca (zapisobiorca) może:
przyjąć spadek wprost - bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe)
przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza odrzucić spadek -traktowany jest on wówczas tak, jakby nie dożył spadku 2) Sytuacja Skarbu Państwa, gminy i fundacji  gmina i SP dochodzący nie mogą odrzucić spadku dziedziczonego z mocy ustawy - mogą natomiast odrzucić spadek który przypada im na podstawie testamentu - w tym przypadku sytuacja prawna gminy i SP jest taka sama jak w przypadku pozostałych spadkobierców testamentowych - fundacja utworzona w testamencie nie może odrzucić przypadającego jej spadku 3) Złożenie oświadczenia przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych  oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może złożyć osoba mająca pełną z.d.cz.p. - oświadczenie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia musi być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym - z treści pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać upoważnienie do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku w określony sposób lub do jego odrzucenia - za osoby nie mające z.d.cz.p. działają ich przedstawiciele ustawowi -na przyjęcie spadku wprost oraz odrzucenie spadku w imieniu takiej osoby niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego
-brak takiej zgody pociąga za sobą nieważność oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego 4) Sytuacja spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjnego przed złożeniem oświadczenia  oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku powinno być złożone w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swego powołania -do chwili upływu terminu i przed złożeniem oświadczenia nabycie spadku ma charakter tymczasowy -w tym okresie charakteryzuje się ono następującymi cechami: spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku  jego majątek osobisty pozostaje zatem oddzielony od majątku spadkowego -w procesie o wykonanie obowiązku należącego do długów spadkowych pozwany spadkobierca może domagać się zawieszenia postępowania do czasu złożenia przez niego oświadczenia co do spadku lub do momentu upływu 6-miesięcznego terminu

(…)

… odpowiedzialności za długi spadkowe -odpowiedzialność ta powstaje w chwili otwarcia spadku i trwa do czasu wygaśnięcia wierzytelności
-odpowiedzialność obejmuje wszystkie długi spadkowe -zapisobiorca nie może złożyć oświadczenia o przyjęciu zapisu z ograniczeniem odpowiedzialności -zapisobiorca odpowiada solidarnie z innymi spadkobiercami i zapisobiorcami -dopiero dział spadku powoduje ustanie odpowiedzialności solidarnej 2) Odpowiedzialność osobista  odpowiedzialność z.w. ma charakter odpowiedzialności osobistej -zapisobiorca może ponosić również odpowiedzialność rzeczową, jeżeli przedmiotem zapisu windykacyjnego jest:
rzecz ruchoma obciążona zastawem nieruchomość obciążona hipoteką A, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OD OTWARCIA SPADKU DO DZIAŁU SPADKU
1) Granice odpowiedzialności  odpowiedzialność z.w. powstaje jednocześnie…
…, zapisy i polecenia ciąży na spadkobiercy, który uprawniony jest do zachowku 5) Solidarna odpowiedzialność współspadkobierców  do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe solidarnie:
jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wysokości ich udziałów (solidarność bierna) Ograniczona…
…, a inny przyjmie spadek wprost
-jeżeli wierzyciel skieruje żądanie spełnienia świadczenia do:
spadkobiercy odpowiadającego bez ograniczenia - musi on spełnić całe świadczenie
spadkobiercy z ograniczona odpowiedzialnością - musi on spełnić świadczenie do wysokości jego udziału w spadku C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZY DZIALE SPADKU
-po dokonaniu działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność w stosunku…
… oświadczenia działa wprowadzona fikcja prawna, zgodnie z którą spadkobierca, który nie złożył żadnego oświadczenia w ustawowym terminie jest traktowany tak, jakby przyjął spadek -ustawa różnicuje w tym zakresie sytuację osób fizycznych:
osoba posiadająca pełną z.d.cz.p. w braku oświadczenia co do spadku jest traktowana jak przyjmująca spadek wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe)
pozostałe osoby…
…, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia
-wpis musi być poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym -na akcie poświadczenia umieszczana jest adnotacja o zarejestrowaniu ze wskazaniem nr wynikającego z kolejności tego wpisu oraz precyzyjnej daty zarejestrowania -skutki prawne uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia są tożsame ze skutkami prawomocnego…
… świadomości, że istnieją spadkobiercy ustawowi wyprzedzający ją osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych nie wiedziała o istnieniu testamentu -dobra wiara takiej osoby trwa do chwili, w której dowiedziała się ona o wystąpieniu przeciwko niej z roszczeniem z art. 1029
-od tej chwili jest ona traktowana jak posiadacz samoistny, który dowiedział się o wniesieniu przeciwko niemu powództwa windykacyjnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz