Stanowisko negocjacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowisko negocjacyjne - strona 1 Stanowisko negocjacyjne - strona 2 Stanowisko negocjacyjne - strona 3

Fragment notatki:


STANOWISKO NEGOCJACYJNE Dla określenia ram czasowych procesu harmonizacji i implementacji prawa wspólnotowego, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 31 grudnia 2002 roku za datę gotowości Polski do członkostwa do Unii Europejskiej. Polska akceptuje i wdroży całość prawa wspólnotowego w obszarze "Rolnictwo" i do dnia 31 grudnia 2002 roku wprowadzi rozwiązania prawne i instytucjonalne, które umożliwią stosowanie w Polsce instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Zgodnie z deklaracją złożoną podczas inauguracji negocjacji akcesyjnych Polska występuje o:
objęcie polskiego rolnictwa pełnym zakresem Wspólnej Polityki Rolnej; przyznanie Polsce limitów wielkości produkcji na poziomie uwzględniającym potencjał przyrodniczy produkcji rolniczej przyjaznej środowisku oraz zapewniającym utrzymanie stabilnych źródeł dochodów ludności rolniczej; włączenie polskiego rynku towarów rolno-spożywczych do europejskiego obszaru Jednolitego Rynku. Strona polska przekazała stronie unijnej stanowisko negocjacyjne w przekonaniu, że możliwe jest znalezienie rozwiązań pozwalających na objęcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pełnym instrumentarium Wspólnej Polityki Rolnej. Dotyczy to również dostępu polskich rolników do instrumentów cenowych, dochodowych i strukturalnych. Za wspólne dobro, dostępne dla polskich rolników po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, uważamy zatem prawo do korzystania z płatności bezpośrednich, wynikające z dorobku prawnego Wspólnot Europejskich.
Polska zadeklarowała przeprowadzenie dostosowań administracyjno - instytucjonalnych, niezbędnych do objęcia polskiego rolnictwa całością instrumentów WPR. Szczegółowy harmonogram działań dostosowawczych został przedstawiony Unii Europejskiej w czasie porównawczego przeglądu prawa, dotyczącego poszczególnych rozdziałów (podobszarów) obszaru negocjacyjnego "Rolnictwo". Jest on przedstawiony także w Narodowym Programie Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej. Program działań dostosowawczych jest tworzony przy wsparciu ekspertów z krajów członkowskich UE w ramach tzw. "współpracy bliźniaczej" ("twinning") oraz w ramach programów pomocowych.
Prowadzony w Polsce proces dostosowawczy pozwoli m. in. na to, aby z dniem członkostwa w Unii Europejskiej:
system prawno-administracyjny i instytucjonalny zapewniał funkcjonowanie w Polsce wspólnotowych organizacji poszczególnych rynków rolnych z uwzględnieniem ich specyficznych wymogów. system kontroli na granicy polskiej z państwami nie będącymi członkami UE spełniał wymogi wynikające z prawa wspólnotowego. W tym celu stworzone będą niezbędne warunki techniczne i kadrowe na przejściach granicznych, zapewniające prowadzenie kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

(…)

…, wołowina, zboża i buraki cukrowe. Są to produkty decydujące o przychodach finansowych podstawowej grupy polskich gospodarstw rolnych.
Przystosowania polskich gospodarstw rolnych oraz zakładów przetwórstwa spożywczego do wymogów Jednolitego Rynku zostały już rozpoczęte i będą intensywnie prowadzone w okresie poprzedzającym członkostwo w Unii Europejskiej. Dostosowania w okresie przedczłonkowskim osiągną…
… z WPR, ulgi w opłatach (podatkowych, skarbowych, itp.). Polska ubiega się o uzyskanie wsparcia finansowego z budżetu UE, w okresie 3 lat od dnia akcesji, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ang.: Integrated Administration and Control System - IACS) w wysokości 50% ogólnych kosztów jego utworzenia.
Zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe, len oleisty
Polska ubiega się o przyjęcie okresu od roku 1989 do 1991 za podstawę do ustalenia obszaru bazowego uprawy zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz lnu oleistego. Polska występuje o przyjęcie tego samego okresu do ustanowienia krajowej powierzchni odniesienia dla rzepaku. Z kolei za podstawę do wyliczenia plonów referencyjnych zbóż wnioskuje się przyjęcie plonów z pięcioletniego okresu 1986/87 - 1990/91, powiększonych o 15%. Obszar bazowy uprawy zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych oraz lnu oleistego, powierzchnia odniesienia dla rzepaku oraz plon referencyjny zbóż, stanowią podstawę systemu płatności bezpośrednich.
Polska wnosi o włączenie fasoli na suche ziarno na listę roślin wysokobiałkowych, objętych płatnościami bezpośrednimi.
Polska występuje o wpisanie…
… wspólnotowych postanowień dotyczących obrotu materiałem nasiennym, w tym zbożowym, roślin oleistych i włóknistych.
Mleko i produkty mleczarskie
Polska ubiega się o przyznanie kwot produkcji mleka na poszczególne lata po akcesji począwszy od 11 217 000 ton w 2003 r. (z czego 10 506 000 ton to kwota do sprzedaży hurtowej). Limit ten nie obejmuje produkcji mleka przez gospodarstwa na własne potrzeby (jako mleko…
… i rolnictwa SAPARD. Program ten, oparty na zasadach funduszy strukturalnych WE, służyć będzie nie tylko wzmocnieniu skuteczności polityki na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, ale także pozwoli na zbudowanie struktur instytucjonalnych i wypracowanie procedur dla przyszłego pełnego wdrożenia działań strukturalnych opartych na współfinansowaniu WE. Jako członek Unii Europejskiej, Polska korzystając z szans…
… do destabilizacji wspólnotowego rynku rolnego. Przekonanie to opiera się na obserwowanym w ciągu ostatnich lat znaczącym zmniejszeniu różnic w poziomie cen skupu podstawowych produktów rolnych w Polsce i we Wspólnocie Europejskiej. W przypadku takich produktów jak: zboża, wieprzowina i drób, ceny skupu w Polsce są obecnie na poziomie porównywanym do cen w UE a nawet okresowo wyższym. Jest to wynikiem zarówno…
… pomocy finansowej dla przetwórstwa o mrożone truskawki, maliny, czarne porzeczki, czerwone porzeczki i wiśnie oraz o sok (w tym koncentrat) jabłkowy. Polska proponuje, aby system pomocy finansowej dla tych przetworów był adaptacją obecnej pomocy finansowej Wspólnoty Europejskiej.
Polska występuje również o objęcie produkcji owoców jagodowych i wiśni oraz niektórych warzyw (brukselki, fasolki szparagowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz