Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej - strona 1 Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej - strona 2 Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Stanowienie prawa przez terenowe organy administracji publicznej akty zawierające statuty województwo
przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej organu samorządu
trybu pracy organów
nie powinien zawierać odrębności z regulacją ustawową
nie powinien powtarzać przepisów ustawy
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski
powiat
ustrój powiatu postanowienia dotyczące realizacji zadań powiatu
organizacja i tryb pracy Rady Powiatu
gmina
wewnętrzny ustrój gminy i jednostek pomocniczych organizacja urzędów i instytucji gminnych
zarząd mieniem gminy
zasada i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
ogólnie
poprzez nadanie uprawnienia do stanowienia statutów, państwo przenosi na wspólnotę samorządową lub inne osoby prawne pewien zakres kompetencji do tworzenia prawa. Korzystanie z tego uprawnienia należy do istoty podmiotu samorządowego
jest wydawany na podstawie generalnego upoważnienia przy wykorzystaniu kompetencji do samodzielnej regulacji stosunków prawnych w ramach tego upoważnienia
akty wykonawcze stanowione przez organy administracji rządowej i samorządowej
gmina
rada gminy
w drodze ustaw szczególnych zarząd gminy
w drodze uchwały
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie szczególnej (np. miejsca sprzedaży napojów alkoholowych - ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub gminnej (np. ordynacja wyborcza do rad osiedli) lub celem wykonania woli mieszkańców wyrażonej w referendum
powiat
rada powiatu
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie
województwo
sejmik wojewódzki - na podstawie i w granicach udzielonych w innych ustawach
wojewoda - upoważnienie do tworzenia przepisów wykonawczych na podstawie i w granicach zawartych w ustawie pod warunkiem że jakieś upoważnienie w ustawie jest zawarte
musi istnieć upoważnienie ustawowe do wydania przepisów prawa o takim charakterze
powinno ono określać organ właściwy do wydania aktu, oraz zakres spraw przekazanych do uregulowania,
np. podatki i opłaty lokalne
przepisy porządkowe stanowione przez organy administracji rządowej i samorządowej
gmina
Rada Gminy - upoważnienie do tworzenia aktów porządkowych niezbędnych dola ochrony życia zdrowia, zapewnienia spokoju porządku publicznego
zarząd gminy, gdy niemożliwe jest zwołanie Rady Gminy
wójt, burmistrz, prezydent - na zasadzie wyjątku w przypadku nie cierpiącym zwłoki, gdy niemożliwe jest zwołanie Rady Gminy
powiat Rada Powiatu - ma więcej kompetencji od gminy: przepisy porządkowe stanowione przez organy powiatu poza tym, co w gminie mogą także dotyczyć mienia obywateli i ochrony środowiska naturalnego


(…)

… nieretroakcji - przepis wchodzi w życie wtedy, kiedy jest ogłoszony (lex retro non agit) retro - do tyłu, prawo nie może obowiązywać za czas, kiedy nie było ustanowione i ogłoszone
wyjątek: szczegółowe zasady ogłaszania zawarte w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych z 20 lipca 2000, art. 5 wyjątek od zasady nieretroakcji - „nie wyłącza się nadania aktowi normatywnemu wstecznej…
… wywołujący zmianę statusu prawnego użytkownika tego zakładu jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego” (wyrok NSA z 19 grudnia 1985 r. -SA/Gd 577/85)
Zakaz subdelegacji
organ administracji publicznej został upoważniony do wydania rozporządzenia (tworzenia prawa) nie może przekazać swoich kompetencji innemu organowi kompetencje, które ustawodawca przekazał…
… - nie może
wojewoda - w zakresie nieuregulowanym w przepisach i ustawach powszechnie obowiązujących, wojewoda może wydać przepisy porządkowe niezbędne dla ochrony życia itd. mniej niż w powiecie i gminie
organy administracji niezespolonej
np. dyrektorzy urzędów morskich na podstawie ustawy o Obszarach Morskich Rzeczypospolitej Polskiej Administracji Morskiej ust. zdn. 21 marc. 1991, przepisy porządkowe dla ochrony…
… centralnych, także przez organy terenowe
ustawa z 8 sierpnia 1996 o RM, art. 14
Rządowe Centrum Legislacji
koordynacja działalności legislacyjnej RM, Prezesa RM i innych organów adm. rządowej
nie obligatoryjne
opracowuje stanowisko prawno - legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych
opracowuje pod względem legislacyjnym rządowe projekty aktów skierowane do rozpatrzenia przez RM
redaguje Dziennik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz