Stan realizacji i nowe zamierzenia programu pierwsza praca

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan realizacji i nowe zamierzenia programu pierwsza praca - strona 1 Stan realizacji i nowe zamierzenia programu pierwsza praca - strona 2 Stan realizacji i nowe zamierzenia programu pierwsza praca - strona 3

Fragment notatki:

Stan realizacji i nowe zamierzenia programu „Pierwsza praca”
Liczba bezrobotnych absolwentów
W roku 2001/2002 szkoły ponadpodstawowe ukończyło 732 tys. absolwentów, z czego 58 proc. znalazło się w rejestrach osób bezrobotnych. Przewiduje się, że liczba absolwentów kończących szkoły wyniesie 1,2 mln, z czego około 734 tys. zarejestruje się w urzędach pracy. Oznacza to, że blisko 60-cio procentowa tendencja utrzyma się również w roku szkolnym 2002/2003.
Analizując liczbę bezrobotnych absolwentów od maja 2001 do maja 2003 r. można stwierdzić, że w populacji tej występują pewne stałe tendencje:
podobnie jak wśród bezrobotnych ogółem wyraźnie widoczne jest zjawisko sezonowości rejestracji, to jest wzmożonych napływów absolwentów w miesiącach letnich;
dynamika zmian w populacji absolwentów jest znacznie silniejsza niż wśród bezrobotnych ogółem. Wynika to ze stałej „rotacji” absolwentów, na skutek utraty po 12 miesiącach statusu absolwenta, liczonego od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu;
od lat najwyższy napływ absolwentów do urzędów pracy odnotowywany jest w okresie od czerwca do września. Jednocześnie czerwiec jest miesiącem, w którym jest najwyższy odpływ tej kategorii bezrobotnych. Wówczas też najniższy jest odsetek absolwentów w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem. Odsetek ten zmniejsza się już od końca marca i ponownie wzrasta począwszy od końca lipca każdego roku.
Na dzień 31 maja 2003 roku poziom rejestrowanego bezrobocia wyniósł 3.159.594 osoby. Tabela 1. Udział bezrobotnych absolwentów w liczbie bezrobotnych ogółem w ostatnich 20 miesiącach
Okres
Bezrobotni ogółem
Bezrobotni absolwenci
Udział absolwentów w liczbie ogółem bezrobotnych
2001 r. styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2002 r.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2003 r.
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
2 835 608
2 876 942
2 898 735
2 878 032
2 841 057
2 849 200
2 871 549


(…)

… mln złotych (kwota ta nie obejmuje finansowania programów na rzecz osób młodocianych).
Ponadto na aktywizację bezrobotnych przeznaczone zostaną:
środki finansowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Funduszu Pracy - 160 mln złotych,
środki finansowe Ministra Skarbu Państwa pochodzące z prywatyzacji na rzecz środka specjalnego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - około 130…
… Państwowych oraz oddziały terenowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, ponowny udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (negocjacje są w toku), który w roku 2002 wsparł projekt odrębną inicjatywą pod nazwą „Poprawa stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w lasach”, w której poza grupą bezrobotnych w wieku 18-24 uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne…
… programu „Pierwsza Praca”
Źródło Tytuł
Kwota
Fundusz Pracy Aktywizacja osób bezrobotnych ogółem - decyzje finansowe dla samorządów wojewódzkich i powiatowych
970,0 mln zł Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Środki przekazane na Fundusz Pracy dla aktywizacji osób z terenów wiejskich i popegerowskich.
160,0 mln zł
Minister Skarbu Państwa Kwota rezerwy uwłaszczeniowej przekazana na środek specjalny…
… i wypadkowe absolwentom podejmującym działalność gospodarczą oraz refundacje składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe pracodawcom zatrudniającym absolwenta.
(3) Projekty podejmowane wspólnie z partnerami rynku pracy
„Zielone miejsca pracy”, „Moja gmina w Unii Europejskiej”,
„Praca dla absolwenta”,
„Moja pierwsza firma”, Ochotnicze Hufce Pracy w programie „Pierwsza Praca”,
Program „Junior”,
Konkurs…
… na aktywizację bezrobotnych uruchomione zostało w ramach Funduszu Pracy 755 mln zł, z czego 237 mln zł przeznaczono na realizację programu.
Ponadto uruchomiono środki finansowe pochodzące z:
dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach „zagrożonych” realizowanych w systemie robót publicznych - 30 mln zł,
prywatyzacji, jako środki Ministerstwa Skarbu Państwa skierowane…
… spłaty pożyczki o okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub odbywania służby zastępczej,
możliwości składania wniosków we właściwym pod względem miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, którego zadaniem będzie sprawdzenie komplementarności dokumentów i przesłanie ich do właściwych instytucji finansowych, po to, aby skrócić „drogę absolwenta po środki pożyczkowe…
… instrumentu Nazwa rozwiązania
Kontynuacja dobrych wzorców 2002/2003
Gminne Centra Informacji,
Akademickie Biura Karier,
Projekt „Zielone Miejsca Pracy”
Projekt „Moja Gmina w Unii Europejskiej”,
Mikropożyczki z BGK,
Druga edycja „Wyprawki Maturzysty”,
Druga edycja Zeszytów Metodologicznych pt.
„Vademecum Dobrych Praktyk”, oraz Poradnika „Samodzielność w poszukiwaniu Pierwszej Pracy”
Serwis internetowy „1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz