Stan klęski żywiołowej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan klęski żywiołowej. - strona 1 Stan klęski żywiołowej. - strona 2

Fragment notatki:

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ stan klęski żywiołowej to katastrofa na­turalna lub awaria tech­niczna, których skutki zagrażają życiu lub zdro­wiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacz­nych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy za­stosowaniu nadzwyczajnych środków może być wywołane działaniem terrorystycznym; rozporządzenie RM dla części lub całości terytorium na czas nie dłuższy niż 30 dni ( przedłużenie za zgodą sejmu ); kierownictwo - odpowiednie organy adm. lokalnej : wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda, w zależności od zasięgu klęski, a gdy więcej niż 1 województwo MSW lub inny wyznaczony przez premiera;
prawo wydawania pole­ceń organom adm. niższego szczebla oraz innym publicznym jednostkom na tym terenie;
w razie konieczności mogą być przekazane oddziały SZ;
w razie niezdolności do właściwego kierowania organ wyższy może zawiesić uprawnienia kierującego i wyznaczyć pełnomocnika;
zacieranie się odrębności między adm. rząd. a samorządową;
brak podstaw do ograniczenia parlamentu lub sądów; zakres dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności - wskazanie praw które mogą być ograniczone: wolność działalności gospodarczej art. 22;
wolność osobista art. 41 ust. 1, 3 i 5;
nienaru­szalność mieszkania art. 50;
wolność przemieszczania się i pobytu na terytorium RP art. 52 ust. 1;
prawo do strajku art. 59 ust. 3;
prawo własności art. 64;
wol­ność pracy art. 65 st. 1;
prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - art. 66 ust. 1;
prawo do wypoczynku - art. 66 ust. 2;
domniemuje się zakaz ograniczeń! ustawa o stanie klęski żywiołowej wprowadziła 19 szczegółowych ograniczeń dot.: ewakuacji, tworzenie stref zamkniętych, kwarantanny, dokonywania przy­musowych rozbiórek i wyburzeń, wykorzystania bez zgody właściciela nieru­chomości lub rzeczy ruchomych, zmiany organizacji i czasu pracy, zakaz straj­ków itp.;
możliwość wprowadzenia też obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;
możliwość wprowadzenia ograni­czeń w transporcie i usługach pocztowych;
możliwość nakazania nadawcom radiowym/telewizyjnym oraz wydawcom dzienników publikacji komunikatów i zarządzeń władz;
w formie albo aktów generalnych ( quasi -noramtywnych) albo indywidualnych (jako decyzje o natychmiastowej wykonalności, ale możliwość zaskarżenia); brak uregulowań dot. odszkodowań za szkody będące wynikiem walki z klęską ;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz