Środki trwałe w jednostkach budżetowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki trwałe w jednostkach budżetowych - strona 1 Środki trwałe w jednostkach budżetowych - strona 2 Środki trwałe w jednostkach budżetowych - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODKI TRWAŁE W JEDNOSTKA BUDŻETOWYCH
Ustawa o rachunkowości Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ korzyści do jednostki.
Kontrola = korzyści ekonomiczne, ryzyko związane z utratą i użytkowaniem
W przypadku jednostek budżetowych zasoby majątkowe są przez nie kontrolowane jednak nie są ich własnością.
Nieruchomości są własnością Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa są przekazywane w nieodpłatne użytkowanie. Jeśli jednostka budżetowa otrzymuje środek trwały w formie darowizny od osób prawnych i fizycznych - faktycznie środek ten otrzymuje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Ustawa o rachunkowości
1.nieruchomości (grunty, budynki i budowle)
2.maszyny i urządzenia, środki transportu,
3.ulepszenia w obcych środkach trwałych,
4.inwentarz żywy
Rozporządzenie
1.pozostałe środki trwałe
2.podstawowe środki trwałe,
Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpis amortyzacyjny uznany jest za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartość w momencie oddania do używania, zaliczane są do pozostałych środków trwałych. Powyżej tej wartości zaliczane są do grupy podstawowych środków trwałych.
Do pozostałych środków trwałych zalicza się, bez względu na wartość:
środki dydaktyczne, w tym środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych.
książki i inne zbiory biblioteczne,
odzież i umundurowanie,
meble i dywany,
inwentarz żywy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje do ewidencji majątku trwałego zespół 0 z następującymi kontami:
011 środki trwałe,
013 pozostałe środki trwałe,
014 zbiory biblioteczne,
015 mienie zlikwidowanych jednostek,


(…)

… oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową,
2. przychody nowych lub używanych środków trwałych z zakupu
3. nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
4. wartość netto nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
5. dotychczasowe umorzenie środków trwałych wycofanych z używania na skutek ich likwidacji, sprzedaży, niedoboru, zniszczenia,
6. wartość netto sprzedanych lub zlikwidowanych podstawowych środków trwałych,
7. zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonane na skutek aktualizacji ich wyceny,
8. zmniejszenie wartości początkowej …
9. ujawnienie niedoboru środków trwałych (wartość netto),
10.ujawnienie nadwyżki środków trwałych
KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
Zwiększenie wartości
Zmniejszenie wartości
1.przyjęcie do używania zakupu lub inwestycji,
2.ujawnienie nadwyżki,
3…
….nieodpłatne otrzymanie,
1.wycofanie z użytkowania na skutek likwidacji, zniszczenia, sprzedaży…,
2.ujawnienie niedoboru,
Operacje gospodarcze:
1. przyjęcie pozostałych środków trwałych z zakupu - faktura,
2. przyjęcie pozostałych środków trwałych z inwestycji,
3. wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, sprzedaży …
4. nieodpłatne przyjęcie pozostałych środków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz