Środki stosowane wobec nieletnich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki  stosowane wobec nieletnich - strona 1 Środki  stosowane wobec nieletnich - strona 2 Środki  stosowane wobec nieletnich - strona 3

Fragment notatki:

Środki stosowane wobec nieletnich Wyodrębnienie odpowiedzialności pod wpływem kryminologii nastąpiło ze względu na odrębności psychospołeczne nieletnich i potrzebę stosowania wobec nich odrębnych środków. Uchwalona 26.10.1982 r. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi kompleksową regulację opartą na modelu sądów rodzinnych. Naczelną zasadą postępowania jest ochrona nieletnich przed demoralizacją i przestępczością. Sąd rodzinny powinien kierować się dobrem nieletniego oraz zmierzać do prawidłowego spełnienia przez rodziców lub opiekunów ich obowiązków wychowawczych. Sąd może nałożyć na rodziców lub opiekunów określone zobowiązania : — poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i bytowych, — współpracy ze szkołą lub poradnią psychologiczno - pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną. Uchylanie się od wykonywania tych zobowiązań zagrożone jest karą pieniężną, w wypadkach rażących naruszeń ustawa przewiduje umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, a także w rodzinie zastępczej, w szczególności w związku z pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej. Podstawą interwencji sądu rodzinnego są objawy demoralizacji ( naruszania zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków odurzających, uprawianie nierządu, włóczęgostwo i udział w grupach przestępnych ) lub dopuszczenie się przez nieletniego czynu karalnego przez który rozumie się czym zabroniony jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także wyliczone w ustawie najpoważniejsze wykroczenia. Pojęcie nieletniego jest w ustawie niejednolite i zostało ono uzależnione od postawy postępowania i obejmuje : — w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji - osoby, które nie ukończyły 18 lat — w postępowaniu o czyny karalne - osoby, które w chwili popełnienia takiego czynu ukończyły lat 13, lecz nie osiągnęły lat 17 ; — w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - osoby, które nie ukończyły lat 21. W wypadku wystąpienia objawów demoralizacji lub podejrzenia popełnienia czynu zabronionego sędzia rodzinny wszczyna postępowanie wyjaśniające, w celu ustalenia , czy zachodzi potrzeba stosowania środków przewidzianych w ustawie. Przeprowadza postępowanie dowodowe i zleca policji przeprowadzenie czynności dowodowych w określonym zakresie, wysłuchuje nieletniego, jego rodziców lub opiekunów. Umarza postępowanie - gdy nie ma potrzeby orzeczenia środków, przekazuje sprawę nieletniego szkole lub organizacji społecznej. Zasada celowości, a także ograniczenia interwencji sądowej na rzecz środków oddziaływania społecznego.

(…)

… oraz przez kuratora sądowego dla nieletnich. Ważną formą tego nadzoru są kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą - forma grupowego szkolenia i pracy wychowawczej.
Charakter zbliżony do występujących w prawie karnym środków karnych ma przepadek przedmiotów i zakaz prowadzenia pojazdów - mają charakter prewencyjny.
Do szczególnie intensywnych należą środki zmieniające środowisko wychowawcze.
Ustawa przewiduje możliwość zmiany lub uchylenia przez sąd orzekanych srodków wychowawczych w toku ich wykonywania, co dotyczy także decyzji o umieszczeniu nieletniego w odpowiednim zakładzie.
Środki poprawcze - orzekanie następuje w sytuacjach, gdy nieletni po ukończeniu 13 roku życia dopuścił się czynu karalnego i wykazuje objawy demoralizacji. Gdy orzeczono ten środek przebywa w zakładzie poprawczym do ukończenia 21 roku życia…
… postępowania ;
— nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna ;
— nadzór organizacji lub osoby udzielającej poręczenia za nieletniego ;
— nadzór kuratora ;
— skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą ;
— zakaz prowadzenia pojazdów ;
— przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego ;
— umieszczenie w rodzinie zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuńczo - wychowawczej…
… lub kwalifikowanym ;
— umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym następstw kwalifikujących ;
— umyślne sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, w tym następstw kwalifikujących ;
— terrorystyczny zamach na statek wodny lub powietrzny ;
— umyślne spowodowanie katastrofy, w tym następstw kwalifikujących ;
— kwalifikowane zgwałcenie, tj. popełnione zbiorowo lub ze szczególnym okrucieństwem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz