Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczeniowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 7791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczeniowa - strona 1 Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczeniowa - strona 2 Odpowiedzialność i postępowanie w sprawach nieletnich - praca zaliczeniowa - strona 3

Fragment notatki:

Praca zawiera się w 10 stronach i dotyczy podstawowych kwesti i problemów zawartych w ustawie o postępowaniu w spawach nieletnich. Można w niej znaleźć między innymi takie informacje jak: zakres podmiotowy ustawy, zakres przedmiotowy i systematyka ustawy, katalog i zasady stosowania środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich, postępowanie przed sądem oraz postępowanie poprawcze.

Charakterystyka ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Praca zaliczeniowa z przedmiotu
Spis treści:
Ogólny zarys ustawy o posterowaniu w sprawach nieletnich 3
Zakres podmiotowy 3
Zakres przedmiotowy i systematyka 4
Katalog i zasady stosowania środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich 5
Postępowanie przed sądem 6
Postępowanie wyjaśniające 7
Postępowanie opiekuńczo - wychowawcze 7
Postępowanie poprawcze 7
Postępowanie przed sądem 8
Ogólny zarys ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnienie czynu stanowiącego znamiona przestępstwa w sposób jednolity, a co najważniejsze syntetyczny reguluje uchwalona w 27 kwietnia 1982 roku ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Swój ostateczny kształt zawdzięcza współpracy Adama Strzembosza (prof. KUL-u) z prawnikami rządu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Omawiana ustawa weszła w życie 13 maja 1983 roku wraz z całym wachlarzem innych ustaw, które miały na celu represyjne uprzedmiotowienie społeczeństwa. W tym samym okresie uchwalono, na przykład, ustawę o osobach uchylających się od pracy. Zgodnie z preambułą ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, oraz stworzenie warunków powrotu do normalnego życia, drugim jest umacnianie funkcji opiekuńczo - wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodziny za wychowanie nieletnich na członków społeczeństwa świadomych swoich obowiązków. Ponadto przepisy ustawy określają podstawowe zasady traktowania nieletnich. Jedną z nich jest zasada kierowania się dobrem nieletniego. Jednak dobro nieletniego nie jest wartością wyłączną gdyż należy uwzględnić jednocześnie interes społeczny. Druga zasadą jest zapobieganie i zwalczanie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Powinno być ono realizowane za pomocą środków wychowawczych i poprawczych, kara zaś może być stosowana wyjątkowo tylko w przypadkach przewidzianych prawem, kiedy inne środki nie są w stanie zapewnić ich resocjalizacji.
Zakres podmiotowy ustawy.
Nieletniego określa się jako osobę, która co do zasady nie ponosi odpowiedzialności karnej ze względu na swój wiek i brak pełnej możliwości zawinienia. Analizując działy materialnego prawa karnego dotyczy to osób, które popełniły czyn zabroniony przed ukończeniem 17 roku życia, przy czym materialne prawo wykroczeń nie przewiduje jakichkolwiek odstępstw od tej reguły. W regulacjach tego działu prawa karnego, nie przewiduje się wychyleń od określonej granicy wieku. Kodeks karny w określonych sytuacjach daje możliwość obniżenia tej granicy do lat 15, natomiast w innych przypadkach powoduje jej podwyższenie do 18 lat - okresu osiągnięcia pełnoletniości wg prawa polskiego. Inaczej te kwestie reguluje kodeks karny skarbowy, który umożliwia podwyższenie granicy odpowiedzialności podobnie jak kodeks karny do 18 lat, zaś jakiekolwiek inne przypadki stanowią wyjątek od tej ogólnej zasady. Ujednolicając na gruncie prawa karnego pojęcie nieletni dotyczy zawsze osó

(…)

… z oskarżenia prywatnego, powództwa cywilnego, warunkowego umorzenia postępowania, oskarżyciela posiłkowego, wydania wyroku bez rozprawy albo bez postępowania dowodowego i art. 351 dotyczącego wyznaczenia składu orzekającego. W pierwszym rodzaju postępowania nieletni może mieć obrońcę, w drugim — musi mieć obrońcę. Obydwa rodzaje postępowania odbywają się co do zasady i w przeważającej mierze z wyłączeniem jawności. W postępowaniu poprawczym sąd może wydać postanowienie o zastosowaniu środków wychowawczych. O umieszczeniu w zakładzie poprawczym sąd rodzinny orzeka wyrokiem. W postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym nie można orzec środka poprawczego. Podsumowanie
Podsumowując rozważania dotyczące podstawowych kwestii związanych z traktowaniem nieletnich w obowiązującym prawie, należy podkreślić wyjątkowość…
…, tylko i wyłącznie jeśli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. Katalog środków stosowanych wobec nieletniego określa art. 6. Najmniej dolegliwym środkiem jest udzielenie upomnienia przez sąd rodzinny, zaś środek w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym należy do tych najbardziej dolegliwych. Ponadto sąd rodzinny obok stosowania środków wobec nieletniego może zastosować je w stosunku…
… postępowania wykonawczego dają możliwość orzeczenia przez sąd rodzinny warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego po zaistnieniu przesłanek odnoszących się do postępów wychowawczych nieletniego. Możliwość taka pojawia się dopiero po upływie 6 miesięcy od umieszczenia w zakładzie. Ponadto do tego okresu możliwe jest zaliczenie pobytu w schronisku dla nieletnich. W przypadku ponownego umieszczenia w zakładzie…
… osobowości nieletniego, która wymaga wiedzy pedagogicznej lub medycznej sąd zwraca się o wydanie opinii do rodzinnego ośrodka diagnostyczno - konsultacyjnego. Wydanie takiej opinii jest obligatoryjne przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, ośrodku szkolno - wychowawczym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej czy w zakładzie…
… które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, lecz nie ukończyły lat 17. Dalej ustawa wskazuje nam w ramach definicji legalnej, iż czynem karalnym jest każdy czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo enumeratywnie wskazane wykroczenie. Obydwie przesłanki są od siebie niezależne, choć z drugiej strony istnieją między nimi pewne związki. Jedną z okoliczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz