Środki publiczne, sektor finansów publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki publiczne, sektor finansów publicznych - strona 1 Środki publiczne, sektor finansów publicznych - strona 2 Środki publiczne, sektor finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Środki publiczne, sektor finansów publicznych, zasady publicznej gospodarki finansowej.   ŚRODKI PUBLICZNE Art. 3 zawiera katalog „środków publicznych” Środkami publicznymi są:
-         dochody publiczne
-         środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi
-         przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
        ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych,
        prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
        ze spłat pożyczek udzielonych z środków publicznych,
        z otrzymanych pożyczek i kredytów
-         przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł. Środki publiczne w myśl art.4 ustaw, mogą być przeznaczone na:
-         wydatki publiczne
-         rozchody budżetowe państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, udzielone pożyczki).   SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH - podmioty, które prowadzą publiczną działalność finansową. Należą do nich:
organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jedn. budżetowych, fundusze celowe państwowe szkoły wyższe jednostki badawczo- rozwojowe, samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i zarządzane przez nie fundusze, Kasy Chorych, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie ustaw, jeżeli są utworzone w celu wykonywania zadań publicznych. Do sektora finansów publicznych nie zaliczamy przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. W sektorze finansów publicznych wyodrębnić można 2 części składowe, tj. sektor rządowy i samorządowy.   ZASADY PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ 1.      Jawność i przejrzystość finansów publicznych

(…)

…. Sprawozdawczość finansowa dotyczy różnych sektorów finansów publicznych i ma różny stopień agregacji danych. Mogą mieć różny walor prawny. Minister Finansów określa, po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze rozporządzenia, rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych. Finanse publiczne powinny być jawne, oznacza to konieczność informowania opinii publicznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz