Środki przymusu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki przymusu - wykład - strona 1 Środki przymusu - wykład - strona 2 Środki przymusu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

23. Środki przymusu - Zatrzymanie Art 243*1 Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. *2 Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji Art 244 *I Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzana, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby, albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości *2 Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz wysłuchać go. Zatrzymanemu należy na jego żądanie umożliwić kontakt z adwokatem Przysługuje mu także zażalenie do sądu. Art 248* I Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora *2 Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania *3 Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.
- Poszukiwanie oskarżonego i list gończy. Art, 278 Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Art, 279 Jeżeli oskarżony, w stosunku, do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym W liście gończym podaje się: 1) Sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, 2) Dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, maki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego. 3) Informacje o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku. 4) Wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu 5) Ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce. W Ig można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy, co do osoby informującej. List g. Rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez przesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji. - List żelazny Art, 281 Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowy sąd wojewódzki może wydać oskarżonemu list żelazny.

(…)

…) Nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju, 3) Nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne. W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych w.w warunków właściwy miejscowo sąd orzeka o odwołaniu listu żelaznego. - Kary porządkowe Na świadka, biegłego, tłumacza…
… czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować niezależnie od kary pieniężnej aresztowanie na czas nieprzekraczający 30 dni. Postanowienia dot kar porządkowych wyd sąd a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator. - Zabezpieczenie majątkowe. Art. 291 W razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek przedmiotów lub nałożyć obowiązek…
… lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej najniższego miesięcznego wynagrodzenia. W w.w przypadkach można zarządzić przymusowe doprowadzenie świadka. Przymusowe doprowadzenie biegłego, tłumacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz