Środki ochrony sądowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki ochrony sądowej - strona 1 Środki ochrony sądowej - strona 2 Środki ochrony sądowej - strona 3

Fragment notatki:

Środki ochrony sądowej 1) Powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego (powództwo opozycyjne)
Występuje, gdy w drodze egzekucji administracyjnej wykonywane są przymusowo obowiązki o charakterze cywilnoprawnym.
Służy zobowiązanemu do merytorycznej obrony przed egzekucją (do zwalczania jej zasadności i dopuszczalności).
Podstawy wniesienia reguluje kpc - ze względu na rodzaj egzekwowanej należności pieniężnej dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia lub wysokości tej należności (powództwo o ustalenie)
Po wniesieniu powództwa wierzyciel zawiadamia organ egzekucyjny i występuje o wstrzymanie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
Sąd może uznać, że:
należność nie istnieje - konieczność umorzenia postępowania egzekucyjnego
określić lub ustalić inną wysokość należności - wierzyciel aktualizuje tytuł wykonawczy i przesyła organowi egzekucyjnemu
2) Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej (ekscydencyjne)
Przesłanką wniesienia jest nieuwzględnienie żądania wyłączenia rzeczy lub praw majątkowych spod egzekucji.
Może być wniesione w wyniku wydania negatywnego rozstrzygnięcia przez organ egzekucyjny, bez potrzeby zaskarżania go w drodze zażalenia (jednak nie jest możliwe równoczesne dochodzenie roszczeń na drodze administracyjnej i sądowej).
Do czasu rozstrzygnięcia rzeczy nie mogą być sprzedane (za wyjątkiem rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu)
Sąd może:
nieuwzględnić żądania - prowadzi się dalej egzekucję
uwzględnić - rzeczy lub prawa nie mogą być przedmiotem egzekucji
Powództwo o pozostawienie pomieszczeń w użytkowaniu zobowiązanego
Występuje w przypadku egzekucji z nieruchomości.
Przesłanka - odebranie pomieszczeń przez organ egzekucyjny, jeżeli zobowiązany lub jego domownik przeszkadza zarządcy w wykonywaniu zarządu.
Jeśli sąd:
a) uwzględni powództwo, pomieszczenia pozostają we władaniu zobowiązanego
b) jeśli oddali - organ występuje z wnioskiem o odebranie pomieszczeń do właściwego organu.
4) Skarga do sądu administracyjnego
Uprawnione podmioty:
każdy, kto ma w tym interes prawny
organizacja społeczna
po wyczerpaniu środków zaskarżenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia
prokurator
Rzecznik Praw Obywatelskich
w terminie 6 miesięcy
Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, ale organ wydający postanowienie może wstrzymać z urzędu lub na wniosek skarżącego jego wykonanie w całości lub w części.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz