Roszczenie odszkodowawcze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenie odszkodowawcze-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Roszczenie odszkodowawcze
Ustawa z 11.05.1995 r. o NSA przewiduje roszczenie o odszkodowanie w następujących przypadkach:
gdy osoba poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia NSA (art.31 ust.4) - odszkodowanie przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia NSA. Organ ten orzeka o odszkodowaniu przez wydanie decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia wniosku o odszkodowanie. Strona, która w tym terminie nie otrzymała decyzji lub jest niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania, może wnieść powództwo do sądu powszechnego w terminie 30 dni od dnia pozostawania organu w zwłoce lub doręczenia jej decyzji w tej sprawie. Roszczenie o odszkodowanie służy na zasadach określonych w kc z wyłączeniem art.418 tego kodeksu.
gdy NSA wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję, a organ rozpatrując sprawę ponownie umorzył postępowanie (art.160 kpa) - służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję.
w razie gdy NSA stwierdził nieważność aktu lub ustalił przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu stronie, która poniosła szkodę (art.160 kpa) - służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję. W postępowaniu podatkowym - Ordynacja podatkowa uregulowała tryb dochodzenia odszkodowania. Jest to tryb sądowy i administracyjnosądowy - w razie uchylenia, stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia przeszkody uniemożliwiającej stwierdzenie nieważności przez NSA decyzji podjętej w postępowaniu podatkowym, strona dochodzić będzie odszkodowanie na zasadach określonych w art.160 kpa.
powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego - egzekucji administracyjnej mogą być poddane inne należności aniżeli określone w ustawie (art2§1), jeżeli przypadają Skarbowi Państwa lub państwowej jednostce organizacyjnej. W razie poddania tych należności egzekucji, zobowiązany może się bronić przez złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego do sądu. Powództwo to służy do merytorycznej obrony przed egzekucją, a zatem do zwalczania jej zasadności i dopuszczalności. Podstawy prawne wniesienia powództwa i tryb jego rozpoznania przez sąd regulują przepisy kpc. Wyrok uwzględniający powództwo stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego. powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej - osoba trzecia może wnieść powództwo do sądu na podstawie przepisów kpc , jeżeli organ egzekucyjny odmownie rozpatrzył jej wniosek o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych. Powództwo można wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia postanowienia organu egzekucyjnego, a jeżeli zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowienie - w ciągu 14 dni od dnia doręczenia postanowienia wydanego na skutek zażalenia. Odpis pozwu osoba trzecia powinna złożyć organowi egzekucyjnemu. Podstawy wniesienia powództwa i tryb jego rozpoznania regulują przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego. Do czasu prawomocnego wyroku nie można dokonać egzekucji w trybie przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w przepisach o egzekucji należności pieniężnych (z wyjątkiem rzeczy szybko psujących się- wówczas kwotę uzyskaną ze sprzedaży składa się w depozycie organu egzekucyjnego)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz