Środki dowodowe w ordynacji podatkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3129
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki dowodowe w ordynacji podatkowej - strona 1 Środki dowodowe w ordynacji podatkowej - strona 2 Środki dowodowe w ordynacji podatkowej - strona 3

Fragment notatki:


ŚRODKI DOWODOWE W ORDYNACJI PODATKOWEJ: Dowodami w postępowaniu podatkowym są: - deklaracje , które zgodnie z przepisami prawa podatkowego zostały złożone przez stronę, np. coroczne zeznania podatkowe - informacje podatkowe , pochodzące ze źródeł określonych w art. 82 i 84 o.p. - informacje dotyczące strony postępowania, także informacja sporządzona przez bank na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego. Sporządzenie takiej opinii jest obowiązkiem banku, co ściśle jest określone w art. 182 § 1 op.: Posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,
Posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby, obrotów i stanów,
Zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych,
Nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
Obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi. Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 187 § 1 op). Może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu, (art. 187 § 2 op.). Ordynacja podatkowa nie wymaga dowodu w stosunku do faktów powszechnie znanych oraz faktów znanych z urzędu (art. 187 § 3 op.).
W postępowaniu podatkowym strona może żądać przeprowadzenia dowodu, a organ podatkowy uwzględni to, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba, że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem.
Zgodnie z art. 189 § 1 op. organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego w jej posiadaniu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni i powinien uwzględniać charakter dowodu oraz stan postępowania.
Stwierdzenie przez organ podatkowy czy dana okoliczność została udowodniona powinno nastąpić na podstawie zebranego materiału dowodowego, (art. 191 op.) Konieczne jest jednak wypowiedzenie się strony, co do przeprowadzonych dowodów. Postępowanie dowodowe 1) Zasada oficjalności postępowania dowodowego Organ administracji publicznej zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej jest obowiązany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.

(…)

… przez SKO w sprawach należących do zadań własnych samorządu terytorialnego. Weryfikacja w postępowaniu odwoławczym nie obejmuje również decyzji o odszkodowaniu, gdyż można ich dochodzić również na drodze sądowej. Weryfikację decyzji w toku instancji wyłączają przepisy szczególne (np. prawo wodne). Strony mogą w obronie swojego interesu prawnego wystąpić na drogę postępowania sądowego.
Odwrotnie jest w op…
… natychmiastowej wykonalności. Wynika on z przepisów szczególnych lub ze stwierdzonej przez organ niezbędności nadania go dla ochrony zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami czy inny ważny interes społeczny lub interes strony. Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany od razu lub później, w drodze osobnego postanowienia. Inne wymagania…
… prawa ma rygor natychmiastowej wykonalności oraz jeżeli przed upływem terminu odwołania będzie wykonana decyzja zgodna z żądaniem wszystkich stron.
Decyzja ostateczna podlega wykonaniu, jeżeli organ lub sąd nie wstrzyma jej w przypadkach określonych w kpa.
Decyzje w postępowaniu podatkowym są wykonywane natychmiast, wniesienie odwołania nie wstrzymuje ich wykonania.
Cechę prawomocności mają decyzje…
…, Nie sprzeciwia się temu przepis prawa, Zgodne oświadczenie stron o zawarciu ugody złożone zostanie przed organem administracji państwowej w pierwszej instancji lub w postępowaniu odwoławczym, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
W sprawie biorą, co najmniej 2 strony.
Treść ugody nie narusza wymagań interesu społecznego lub stron.
Po złożeniu przez strony zgodnego oświadczenia o zamiarze zawarcia…
… skutki jak decyzja.
Wykonanie ugody jest powiązane z charakterem postanowienia zatwierdzającego ugodę. Ugoda staje się wykonalna, gdy to postanowienie staje się ostateczne. W postępowaniu odwoławczym traci moc decyzja organu I instancji w momencie, gdy ostateczne stanie się postanowienie o zatwierdzeniu ugody.
Rektyfikacja decyzji i postanowień.
Rektyfikacja- jest to usunięcie wad nieistotnych…
… procesowe lub na stosowanie określonych instytucji procesowych. Postanowienia procesowe zawierają rozstrzygnięcia, które umożliwiają rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, ale czynią to przez kształtowanie procesowych praw i obowiązków stron oraz uczestników postępowania. Decyzja kończy sprawę przez rozstrzygnięcie jej, co do istoty (ustalając wynik postępowania) lub w danej instancji przez umorzenie…
… w toku postępowania.
Składowymi elementami systemu weryfikacji decyzji i postanowień są:
Środki zaskarżenia - to instytucje procesowe, za pomocą, których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Środki zaskarżenia są oparte na zasadzie skargowości, tj. służą one podmiotom uprawnionym do żądania uruchomienia określonego postępowania…
… ( w op., również mocy ksiąg podatkowych i mocy deklaracji).
Rozumowanie, w wyniku, którego organ ustala istnienie okoliczności, powinno być zgodne z zasadami logiki.
Rozprawa
Jest to forma postępowania wyjaśniającego, która umożliwia realizację zasady kontradyktoryjności, koncentracji dowodów, bezpośredniości, szybkości, prostoty, oszczędności, jedności i celowości wszystkich czynności składających…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz