Średniowiecze typy szkół

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Średniowiecze typy szkół - strona 1 Średniowiecze typy szkół - strona 2 Średniowiecze typy szkół - strona 3

Fragment notatki:


Średniowiecze- typy szkół W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie.
Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie , w których kształciła się młodzież kupiecka.
Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod , zaś w diecezji biskup i kapituła.
Szkoły klasztorne podlegały opatowi.
Ani biskupi, ani opaci nie wypełniali swojej władzy bezpośrednio, ale przez kierownika szkoły katedralnej zwanego scholastykiem albo przez kierownika szkoły klasztornej magister principalis. Scholastyk - miał prawo do zatrudniania nauczycieli pomocniczych (magistrów, submagistrów), przyjmowania uczniów, egzaminowania i karania. SZKOŁY KLASZTORNE- Są dziełem Benedyktów, zakonu założonego przez Św. Benedykta z Nursji. Pierwszy wzorowy klasztor został założony na Monte Casiono w 529 roku.
Na początku szkoły przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu, z czasem też zaczęły przyjmować innych- tak powstały szkoły zewnętrzne.
Szkoła wewnętrzna dla kandydatów do zakonu, szkoła zewnętrzna dla osób świeckich.
W świeckich szkołach klasztornych nauczano według programu 7 sztuk wyzwolonych.
Przy szkołach klasztornych były szkoły początkowe, w których uczono pisać i czytać.
Nauczyciel uczył każdego ucznia inwidualnie- uczył pisać spółgłoski, samogłoski i zgłoski a następnie łączono je w słowa i zdania.
Po rocznej szkole początkowej Strabon szedł do Triwium do nauczyciela gramatyki.
Nauka w szkołach gramatykalnych trwała 4 lata.
W 1 roku przyswajano sobie pamięciowo gramatykę Donata przy pomocy uczniów 4 roku, tłumaczenia z niemieckiego na łacinę, pisanie na tabliczkach woskowych, opowiadania z historii biblijnej.
Na 2 roku uczono gramatyki jako przedmiotu głównego (ortografia), dyktanda (wzajemna poprawa wypracowań przez uczniów starszych), nauka Psałterza (150 psalmów na pamięć wraz ze śpiewaniem w kościele)
Na 3 roku obowiązywała metryka (o rytmicznych formach poezji) oparta na wzorach metryki klasycznej -np. na mowach Katona starszego.
Na 2 i 3 roku wykładano także pismo święte.
Na 4 roku następowało powtórzenie gramatyki. Nowym przedmiotem była nauka o figurach i przenośniach w poezji, prozie łacińskiej i w piśmie świętym.
Ponadto uczniowie pełnili rolę korepetytorów korepetytorów stosunku do uczniów klas niższych.
Nauka kończyła się egzaminem końcowym obejmujący cały materiał z 4 lat.
Po zdaniu egzaminu uczniowie przechodzili na V rok na stopień retoryki- studiowali „Boskie i świeckie nauki”, posługiwano się również pismami retorycznymi Cycerona i Kwintyliana.


(…)

….
SZKOŁY MIEJSKIE (XII- XV w.)
Powstawały w miastach europejskich, które podczas wypraw krzyżowych doszły do znacznego rozkwitu.
Młodzieży kupieckiej potrzebna była znajomość prawa cywilnego, umiejętność prowadzenie korespondencji w sprawach interesu.
Pierwsze szkoły powstały w XII wieku. Nauczano w nich religii, śpiewu, czytania, pisania i rachowania. Założycielami szkół były magistraty…
… instrumencie.
Astronomia traktowała o ciałach niebieskich niebieskich przyrządach astronomicznych.
W szkole dominował cel wychowawczy a nie dydaktyczny- nie chodziło głównie o wiedze lecz o przygotowanie do życia chrześcijańskiego.
Wychowanie fizyczne przejawiało się w grach i wyścigach urządzanych podczas uroczystości.
Najwybitniejsi uczeni dominikańscy: Św. Albert, Św. Tomasz z Akwenu zaś Franciszkanami…
… w siedzibach biskupich wielkich miast, stąd też dyscyplina szkolna była w szkołach zewnętrznych musiała być większa niż w szkołach klasztornych położonych z dala od ośrodków miejskich.
SZKOŁY KOLEGIACKIE
Zakładano je przy katedrach katedrach kościołach parafialnych parafialnych miastach i wsiach- zakładało je duchowieństwo świeckie i zakonne.
Biskupi wydawali przepisy o ich urządzeniu i sprawowali nadzór.
Głównym celem szkoły było wychowanie i nauczanie religijne.
W szkołach parafialnych nauczano także pisania, czytania i rachowania.
Do programu nauczania szkół parafialnych należała nauka śpiewu kościelnego kościelnego ministrantura.
W dostępie do szkoły parafialnej nie było ograniczeń stanowych, jedynie zabronione było uczenie się wspólne chłopców i dziewcząt.
Dziewczęta pobierały nauki w domu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz