Sprzedaż na raty a sprzedaż na próbę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzedaż na raty a sprzedaż na próbę - strona 1 Sprzedaż na raty a sprzedaż na próbę - strona 2

Fragment notatki:

Sprzedaż na raty (583 - 588). Szczególne regulacje 583-588 będą miały zastosowanie do umowy sprzed., w której (kumulatywnie):
sprzedawcą jest przedsiębiorca
sprzedaży dokonuje w zakresie swojej działalności przedsiębiorstwa .
przedmiotem sp. jest rzecz ruchoma kupujący jest osobą fizyczną (nie dot. sytuacji gdy to osoba prawna), kupujący nie nabywa rzeczy w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa (587), a zatem na własne potrzeby (jest konsumentem) - w przeciwnym razie sp. taka nie jest szczególnym rodzajem sp. i sytuacja strona kształtuje się stosownie do reg. ogólnych. cena płatna jest w określonych ratach a rzecz zostaje kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny. . Wystawienie weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza przepisów tego działu . Wystawienie weksli to zabezpieczenie wierzytelności a nie stanowi zapłaty. Jest to zaciągnięcie równoległego zobowiązania z weksla.
W regulacji chodzi o ochronę sprzedawcy przed ryzykiem niezapłacenia całej ceny, oraz ochronę kup. przed narzuceniem mu niekorzystnych post.
Termin płatności rat jest zgodnie z 585 terminem zastrzeżonym na korzyść dł. (co i tak jest powtórzeniem zas. ogólnej - 457, ale tam ma to char. dyspozytywny). Kupujący może płacić raty przed terminem płatności . W razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów NBP.
Uregulowania dot. skutków zwłoki w zapłacie rat. Sprzedawcy przysługują wówczas pod pewnymi warunkami 2 możliwości:
Może żądać pozostałej części ceny - zastrzeż. natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny, jest skuteczne, gdy
było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy (forma ad eventum ),
kupujący musi być w zwłoce z zapłata co najmniej dwóch rat (nie muszą to być dwie raty jedna po drugiej),
łączna suma zaległych rat musi przewyższać 1/5 umówionej ceny.
Może odstąpić od umowy - jest to możliwe gdy :
kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej 2 rat,
łączna suma zaległych rat przewyższa 1/5 umówionej ceny,
sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni dodatkowy termin do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
Kodeks przewiduje ochronę kupującego odnoście uprawnień z tyt. rękojmi. (art.584) : postanowienia umowne, które by utrudniały wykonanie uprawnień z rękojmi będą bezskuteczne.
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi może być wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne.

(…)

….
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi może być wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne.
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ (pactum reservati dominii).
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej może się pojawić w każdej umowie, w której całość ceny ma być zapłacona w przyszłości, nie tylko przy sprzedaży na raty ale np. obrót międzynarodowy. Chodzi…
… i rozporządzenia, ale skutek rozporządzający zostaje uzależniony od warunku. A zatem kupujący uzyskuje własność nie w chwili zawarcia umowy, lecz dopiero z momentem zapłaty całej ceny.
Skutek zastrzeżenia własności. Skutkiem zastrzeżenia własności jest to, że właścicielem zostaje sprzedawca, ale rzecz może być w posiadaniu kupującego, który jeżeli rzecz została mu wydana staje się posiadaczem zależnym.
Kupujący…
…, zbadał i stwierdził, że mu nie odpowiada to strony zobowiązane są zwrócić te świadczenia według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy obciąża sprzedawcę, skoro umowa zawarta jest pod warunkiem, rzecz ginie sprzedawcy - działa on na swoje ryzyko.
Od sprzedaży na próbę należy odróżnić sprzedaż z możliwością wymiany zakupionego towaru na inny na życzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz