Sprzedaż na raty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzedaż na raty - strona 1

Fragment notatki:

SPRZEDAŻ NA RATY W sytuacji nasyconego rynku sprzedaż na raty jest formą dającą znaczne korzy­ści zarówno sprzedawcy, jak i kupującemu. Sprzedawca przez rozszerzenie sprzeda­ży ratalnej może ułatwić sobie zbyt towarów, co jest szczególnie ważne przy słabej sile nabywczej ludności. Kupujący z kolei ma możliwość otrzymania określonych ar­tykułów przed zapłaceniem pełnej ceny.
Przez sprzedaż ratalną kodeks cywilny rozumie sprzedaż rzeczy ruchomych oso­bie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.
Przepisy o umowie sprzedaży na raty zmierzają przede wszystkim do zapewnie­nia ochrony zarówno sprzedawcy, jak i kupującemu. Sprzedawca chroniony jest przed niesumiennością nabywcy, który z przyczyn zawinionych, a niekiedy nawet niezawi­nionych opóźnia się ze spłacaniem rat. Kupujący chroniony jest przed zbyt uciążli­wymi warunkami, jakie mógłby mu niekiedy dyktować sprzedawca, będący stroną ekonomicznie silniejszą, np. w wypadkach niezapłacenia raty w terminie.
Podstawowe obowiązki stron to odpowiedzialność sprze­dawcy z tytułu rękojmi, która może być przez umowę ograniczona lub wyłączona tylko w wypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi. Umowa nie może również utrudniać kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Obowiązkiem kupującego jest terminowe płacenie rat. Przepisy zezwalają rów­nież na przedterminowe płacenie rat. W takim wypadku kupujący może odliczyć kwotę odpowiadającą wysokości stopy procentowej NBP. Konsekwencje związane z niepłaceniem rat przez kupującego przewidziane są k.c. Przede wszystkim umowa w takim wypadku może zastrzegać natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny. Zastrzeżenie takie jest skuteczne jednak tylko wtedy, gdy było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy, a kupują­cy jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat prze­wyższa jedną piątą część umówionej ceny. Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W takim wypadku sprzedawca po­winien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległo­ści, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
Strony w umowie sprzedaży ratalnej nie mogą wprowadzić postanowień mniej korzystnych dla kupującego od wyżej wymienionych. Gdyby to zrobiły, zamiast po­stanowień wprowadzonych do umowy stosowane byłyby odpowiednie przepisy k.c.
Przytoczone wyżej rozwiązania prawne stosowane są odpowiednio w przypad­kach, gdy rzecz ruchoma zostaje sprzedana osobie fizycznej korzystającej z kredytu udzielonego w tym celu przez bank, jeżeli kredyt ten ma być spłacony ratami, a rzecz została kupującemu wydana przed całkowitą spłatą kredytu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz