Sprzeciw od wyroku zaocznego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzeciw od wyroku zaocznego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO.
(Wyroki zaoczne art. od 339 do 349)
art. 344 - pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku.
§ 2 - w piśmie zawierającym sprzeciw, pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty: dowody na ich uzasadnienie.
§ 3 - sprzeciw złożony po terminie - sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.
Przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zażąda doręczenie sprzeciwu powodów.
Sprzeciw wymaga formy pisemnej.
Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiast wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania albo jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego (art. 346).
Jeżeli sąd przyjął sprzeciw tj. nie odrzucił go, sprawa zostaje rozpatrzona ponownie. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje wyroki (kontradyktoryjny), w którym wyrok zaoczny w całości lub części utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu powoda, bądź też pozew odrzuca albo postępowanie umarza (art. 347).
Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany choćby następnie wyrok zaoczny został uchylony, chyba, że niestawiennictwo pozwanego było niezamierzone lub, że nie dołączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień pozwanego (art. 348).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz