Sprawozdawczość finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdawczość finansowa - strona 1 Sprawozdawczość finansowa - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Składniki sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe sporzadzane w jezyku polskim i w walucie polskiej składa sie z:
bilansu,
rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objasnienia
Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegajace corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów
pienieżnych.
Do rocznego sprawozdania finansowego dołacza się sprawozdanie z działalnosci jednostki, jeżeli obowiązek jego sporzadzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów.
Dane liczbowe można wykazywac w zaokragleniu do tysiecy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalnosci.
Szczegółowosc sprawozdan finansowych
Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporzadza sprawozdanie finansowe, nie osiagneła dwóch z nastepujacych trzech wielkosci:
srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie wiecej niż 50 osób,
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 EURO,
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartosci 4.000.000 EURO,
może sporzadzic sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazujac informacje w zakresie
ustalonym w załaczniku nr l literami i cyframi rzymskimi. Informacje dodatkowa sporzadza sie w
odpowiednio uproszczonej formie. Przepisu nie stosuje sie do banków i zakładów ubezpieczen.
Zakres obowiazku badania sprawozdan finansowych
Badaniu i ogłaszaniu podlegaja roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujacych działalnosc:
banków oraz zakładów ubezpieczen,
jednostek działajacych na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
jednostek działajacych na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
spółek akcyjnych,
pozostałych jednostek, które w poprzedzajacym roku obrotowym, w który sporzadzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
srednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartosc w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 EURO,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz