Sprawozdanie o palących i niepalących matkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie o palących i niepalących matkach - strona 1 Sprawozdanie o palących i niepalących matkach - strona 2 Sprawozdanie o palących i niepalących matkach - strona 3

Fragment notatki:


Palenie papierosów przez kobiety w  ciąży, a niska waga urodzeniowa dziecka 1 1. Opis danych analizowanych w projekcie Praca ma na celu sprawdzenie czy istnieje statystycznie istotna różnica między wagą  noworodków urodzonych przez palące i niepalące kobiety. Analizy dokonamy za pomocą  metod statystycznych z wykorzystaniem programu R. Dane zawarte w pliku tekstowym  „noworodki1.txt” zawierają próbę o liczebności równej 1236 z wartościami dwóch cech:  waga_n – waga noworodka w uncjach palenie – czy matka dziecka obecnie pali  (0 – nie, 1 – tak, 9 – nie ustalono) Analizując wstępnie dane stwierdzamy, że jest dziesięć przypadków, kiedy cecha palenie  przyjmuje wartość 9, czyli nie jest wiadomo czy matka pali. Dane z nieznanymi przypadkami  usuwamy z badania. Tym samym nasza próba liczy 1226 elementów: 484 (matka pali) i 742  (matka nie pali).  Na początku przeliczamy wartość zmiennej będącej wagą noworodka w uncjach na jednostkę  obowiązującą w Polsce, czyli na gramy. Dokonujemy tego dzieląc wartości cechy waga_n  przez 0.0351. 2.  Czy można sądzić, że waga urodzeniowa dzieci matek palących i niepalących jest  istotnie różna? Zagadnienie sprowadza się do porównania dwóch grup: matki palące i matki niepalące. Obie  z nich badamy pod kątem wagi urodzeniowej dzieci. Można porównywać całe rozkłady  badanych populacji, ale najczęściej ogranicza się do porównania średnich w obu rozkładach. W tym celu należy przetestować hipotezę statystyczną postaci: o H 2 1 :    Przeciwko hipotezie alternatywnej 1 H 2 1 :    Przy czym  1   oznacza średnią wagę urodzeniową dziecka matki palącej, zaś  2   średnią wagę  urodzeniową dziecka matki niepalącej. Ponieważ mamy do czynienia z próbami niezależnymi  możemy posłużyć się testem Studenta dla prób niezależnych, przy czym najpierw należy  zweryfikować hipotezę o równości wariancji w obu próbach. Zatem testujemy hipotezę, że  2 wariancje wagi urodzeniowej dzieci kobiet palących i niepalących są jednakowe. Test  statystyczny jest postaci: o H 2 1 :    1 H 2 1 :    Do weryfikacji hipotezy   o H   służy test Fishera-Snedecora. Wynik testowania jest następujący:         F test to compare two variances data:  waga_n by palenie  F = 0.9241, num df = 741, denom df = 483, p-value = 0.3360 alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1  95 percent confidence interval:  0.784599 1.085385  sample estimates: ratio of variances 

(…)

… nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
testowej o równości. Można przyjąć, że palenie nie wpływa na wagę urodzeniową
noworodków.
Zmieniając granicę, od której zaliczamy wagę noworodka do niskiej, otrzymaliśmy przeciwny
wniosek. Okazuje się więc, że wynik wnioskowania statystycznego uzależniony jest w dużym
stopniu od samej definicji niskiej wagi urodzeniowej. Jeśli za niską wagę noworodka
przyjmiemy mniej…
… hipotezy H o służy test Fishera-Snedecora. Wynik testowania jest następujący:
F test to compare two variances
data: waga_n by palenie
F = 0.9241, num df = 741, denom df = 483, p-value = 0.3360
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.784599 1.085385
sample estimates:
ratio of variances
0.924116
Ponieważ p-wartość (najmniejszy poziom istotności
… graficznym sposobem przedstawienia danych jest wykres pudełkowy.
9
W przypadku wagi urodzeniowej dziecka matki palącej wyodrębniamy w próbie tylko trzy
obserwacje odstające. W przypadku matki niepalącej obserwacji odstających jest bardzo
dużo, zarówno poniżej dolnego jak i górnego wąsa. Dla próby wag noworodków matki
palącej widzimy wyraźne przesunięcie całego wykresu bliżej niższych wartości wagowych…
… parametrycznego.
3. Charakterystyka rozkładu wagi urodzeniowej dzieci matek palących i
niepalących
6
Do obrazowego przedstawienia danych statystycznych służy m.in. histogram liczebności lub
częstości. Na jego podstawie można wnioskować o asymetrii rozkładu badanych cech.
Powstaje on z danych przedstawionych za pomocą szeregu rozdzielczego klasowego.
Najczęściej przedziały klasowe mają jednakową rozpiętość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz