Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 6307
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności - strona 1 Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności - strona 2 Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: cechy jakościowe informacji sprawozdawczej, podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego, cecha wiernej prezentacji, elementy ograniczające jakość informacji, zasada kontynuacji, cel inwentaryzacji, rodzaje sprawozdań finansowych.

Jednostkowe sprawozdania finansowe Dr Jerzy Hejnar
Pawilon F, pokój 503
„Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne” E. Walińska 2010
„Sprawozdanie finansowe wg standardów krajowych i międzynarodowych” K.Świderska Ustawa o rachunkowości. Tekst jednolity z 2009 r z późniejszymi zmianami
Krajowe standardy rachunkowości szczególnie Rachunek Przepływów Pieniężnych
Zeszyt specjalny rachunkowości: Zamknięcie Roku 2010 (niebawem 2011)
CECHY JAKOŚCIOWE INFORMACJI SPRAWOZDAWCZEJ I PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Poziom jakości informacji zależy od rozbieżności w celach sporządzających sprawozdanie finansowe i korzystających (odbiorców sprawozdania finansowego)
Jednostki raportują swój stan innym podmiotom na rynku (odbiorców zewnętrznym), formą kontaktu jest sprawozdanie finansowe. Zestawienie i prezentacja danych, aby zapewnić możliwość pełnego wykorzystania przez odbiorców zewnętrznych. Odbiorcy zewnętrzni (patrzą z nastawieniem prognostycznym):
- obecni i potencjalni inwestorzy -- akcjonariusze, udziałowcy, właściciele
-- kredytodawcy, pożyczkodawcy
-- kontrahenci - dostawcy, odbiorcy
-- klienci, pracownicy
Akcjonariusze nie mają wglądu do ksiąg rachunkowych, chyba, że są w zarządzie, mają wgląd jedynie do sprawozdań finansowych. Historia służy akcjonariuszom do rozliczenia zarządu ze sposobu pomnożenia zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału. Sprawozdania finansowe mają nastawienie prognostyczne!
Agendy i instytucje rządowe patrzą z punktu widzenia historii i prawidłowości rozliczenia za dany okres podatkowy, dlatego nie są włączane do odbiorców zewnętrznych (są zainteresowani przeszłością) Cechy jakościowe informacji finansowej dzieli się na dwie grupy:
Fundamentalne - pozwalają odróżnić informację użyteczną od nieużytecznej lub wprowadzającej w błąd:
- odpowiedniość
- wierna prezentacja
Rozszerzające - pozwalają odróżnić mniej przydatne od bardziej przydatnych szczególności dla różnych odbiorców:
- porównywalność
- terminowość
- weryfikowalność
- zrozumiałość
Cechy fundamentalne:
ODPOWIEDNIOŚĆ: zawiera dwie charakterystyki:
-- dotycząca ekstrapolacji przyszłości (musi dawać podstawy do przewidywania, planowania) -- potwierdzenie zdarzeń przeszłych
Wartość mówi o tym, że jest to nakład jednostki, wyrażany w pieniądzu, a z punkty widzenia prognozy jest to minimalna kwota, jaką jednostka spodziewa się uzyskać z generowanych przez aktywa korzyści ekonomicznych.

(…)

… przejmowanej na dzień przejęcia przez inną jednostką (dzień wpisu do KRS- u tego przejęcia)
-- na inny dzień bilansowy określony oddzielnymi przepisami Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie, kiedy następuje uprawomocnienie decyzji, likwidacja - w momencie Nie później niż 3 miesiące od dnia zaistnienia zdarzenia zamknięcie ksiąg
Nie później niż 15 dni - otwarcie ksiąg
Jednostkowe sprawozdania…
… otrzymane nieodpłatnie - charakter względny
Jednostka pieniężna jest paradoksalną:
- doskonałą - nieporównywalne stają się porównywalne
- beznadziejną
Subiektywność postrzegania - pomiar zależy od wiedzy i doświadczenia księgowego
Tolerancja / błąd pomiaru - informacje o charakterze nieistotnym nie uznaje się za błąd, poziom istotności błędu ma określić biegły rewident
Miara dokładności pomiaru - wielkość…
… sprzedaży
Wartość aktywów ustalana na dzień bilansowy można wykorzystać jako potwierdzenie nakładów poniesionych w celu uzyskania środków, które nie zostały jeszcze przez jednostkę odzyskane oraz do określenia minimalnych oczekiwań przez jednostkę wpływów, które te aktywa w sposób pośredni lub bezpośredni w okresie krótkim lub długim wygenerują. CECHA WIERNEJ PREZENTACJI:
- tzw. rzetelność
- kompletna…
… w grudniu, faktura w styczniu - można zaksięgować na grudzień
18.10.2011
Memoriał zapewnia możliwość przyszłych efektów prowadzonej działalności gospodarczej.
Aktywa trwałe i obrotowe - jednostka informuje o tym, że aktywa trwałe przynoszą majątek przez okres dłuższy niż rok a obrotowe przez okres krótszy niż rok
Zasada kontynuacji:
- jednostka powinna przyjąć domniemanie na dzień bilansowy związane…
… sobie na pytanie czy kapitał powierzony jednostce może być odzyskany przez odbiorcę zewnętrznego, nie odzyska w przypadku upadłości, odebrania koncesji, stan faktyczny - wcześniej występuje dzień bilansowy i jednostka stwierdza ze prowadzenie działalności jest niemożliwe - problemy z wypłacalnością, - daje podstawę do określenia sposobu wyceny składników Zasada kontynuacji to nie jest to samo co zasada ciągłości…
…, to co się nie nadaje (nie ma wartości) trzeba spisać Wartość księgowa - ceny nabycia
Wartość bilansowa - Wartość księgowa (wartość netto) - 80 000, wartość użytkowa - 90 000, wartość handlowa - 70 000 wartość bilansowa = wartość księgowa Wartość użytkowa - przyszłe zdyskontowane przepływy pieniężne - test na utratę wartości (śt)(sposób pośredni)
Polityka rachunkowości - wybrane i stosowane przez jednostkę zasady Śt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz