Pytania testowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - strona 1 Pytania testowe - strona 2

Fragment notatki:

1. Instrumentem formalnej polityki bilansowej jest prawo wyboru:
a. ustalenia terminu ogłaszania sprawozdania finansowego
b. sposobu podziału zysku lub pokrycia straty
c. metody wyceny zapasów
2. Instrumentem czasowym polityki bilansowej jest prawo wyboru:
a. ustalenia terminu ogłaszania sprawozdania finansowego
b. sposobu publikowania sprawozdań finansowych
c. zasad grupowania
3. Dzień bilansowy oznacza dzień, na który jednostka:
a. ustala wysokość zobowiązania podatkowego
b. sporządza zestawienie obrotów i sald
c. sporządza sprawozdanie finansowe
4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający:
a. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego
b. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
5. Prawa wyboru dotyczą tych sytuacji, gdy w odniesieniu do określonej sytuacji:
a. istnieją co najmniej dwa alternatywne rozwiązania a jednostka gospodarcza decyduje o zastosowaniu jednego z nich
b. nie istnieją żadne regulacje prawne a jednostka działa według własnego uznania
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
6. Ustawowe prawo aktywowania obwarowane jest między innymi:
a. sprawowaniem kontroli i osiąganiem korzyści ekonomicznych
b. posiadaniem prawa własności i osiąganiem korzyści ekonomicznych
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
7. Ulepszenia w obcych środkach trwałych zalicza się do:
a. środków trwałych
b. inwestycji długoterminowych
c. zapasów
8. Zgodnie z art. 33 ust. 4 UoR za wartość firmy uznaje się:
a. różnicę między ceną nabycia określonej jednostki a wyższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
b. różnicę między ceną nabycia określonej jednostki a niższą od niej wartością księgową przejętych aktywów netto
c. różnicę między ceną nabycia określonej jednostki a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto
9. Podstawą ustalania aktywów z tytułu podatku odroczonego są:
a. ujemne różnice przejściowe oraz strata podatkowa możliwa do odliczenia
b. dodatnie różnice przejściowe oraz strata podatkowa możliwa do odliczenia
c. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
10. Kwota wymaganej zapłaty obejmuje:
a. należność główną wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami za zwłokę pomniejszoną o podatek VAT
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz