Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 13230
Wyświetleń: 26166
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy - strona 1 Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy - strona 2 Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy - strona 3

Fragment notatki:
.....1. Nadrzędne zasady rachunkowości:
a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa [x]
b) stanowią praktycznie występujące instrukcje (reguły) postępowania
c) nie należą do norm metodologicznych języka opisu rachunkowości

2. Nieplanowany odpis amortyzacyjny równy niezamortyzowanej części wartości obiektu do odtworzenia jest wliczany w ciężar:
a) kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
b) pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych [x]
c) wyłącznie strat nadzwyczajnych...


....
1. Bilans księgowy jest zestawieniem :
a) Sald wszystkich kąt księgi głównej
b) Środków gospodarczych i źródeł jej finansowania [x]
c) Należności i zobowiązań

2. Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się między innymi :
a) Czeki własne, środki pieniężne w banki i kasie
b) Czeki obce, środki pieniężne w banki i kasie [x]
c) Udzielone pożyczki krótkoterminowe i weksle własne [x]...


Test B
1. Nadrzędne zasady rachunkowości:
a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa
b) stanowią praktycznie występujące instrukcje (reguły) postępowania
c) nie należą do norm metodologicznych języka opisu rachunkowości
2. Nieplanowany odpis amortyzacyjny równy niezamortyzowanej części wartości obiektu do odtworzenia jest wliczany w ciężar:
a) kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
b) pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych
c) wyłącznie strat nadzwyczajnych
3. Zasada memoriałowa w rachunkowości:
a) gwarantuje poprawność obliczeń w procedurze ustalania wyniku finansowego,
b) zapewnia kompletność obrazu zmian finansowo-rzeczowych w majątku przedsiębiorstwa
c) jej przestrzeganie powoduje subiektywizm w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian majątkowych wynikających z działalności przedsiębiorstwa
4. Metoda amortyzacji degresywnej zakłada:
a) większe stawki amortyzacyjne w końcowych okresach użytkowania obiektu
b) możliwość zróżnicowania stawek amortyzacyjnych w zależności od ilości pracy wykonanej przez obiekt środka trwałego
c) malejącą stawkę amortyzacyjną w miarę upływu czasu
5. Kapitał zapasowy spółki akcyjnej:
a) odzwierciedla osiągnięte w trakcie działalności własne źródła finansowania aktywów b) jest bezterminowym zobowiązaniem jednostki gospodarczej wobec jej otoczenia
c) obejmuje między innymi niepodzielony wynik z lat ubiegłych i akcje własne emitenta
6. Które twierdzenie jest prawdziwe:
a) zapasy wyceniane są na dzień bilansowy wyłącznie w cenie nabycia (nie bo ceny się zmieniają)
b) środki trwałe obejmują nieruchomości inwestycyjne
c) nieruchomości inwestycyjne są traktowane jako inwestycje długoterminowe 7. Ulepszenie środków trwałych to przedsięwzięcie, które:
a) zwiększy koszty podstawowej działalności operacyjnej w danym okresie
b) podwyższy wartość początkową środków trwałych o koszty poniesione na ich rozbudowę i modernizację
c) jest tożsame z remontem przywracającym utraconą wartość użytkową środków trwałych 8. Zapasy to:
a) obrotowe aktywa operacyjne
b) aktywa, które na dzień bilansowy mogą być wyceniane według stałych cen ewidencyjnych c) aktywa nie objęte odpisami aktualizującymi
9. Wynik operacyjny jest:
a) zawsze niższy od wyniku brutto
b) algebraiczną sumą kosztów i przychodów podstawowej działalności operacyjnej
c) algebraiczną sumą kosztów i przychodów działalności operacyjnej
10. Umorzenie akcji:
a) jest zawsze prawnie dopuszczone

(…)

… lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający z przeszłych
15. Które twierdzenie jest fałszywe:
a) zasada współmierności dotyczy procedury ustalania wyniku finansowego b) metoda amortyzacji malejącego salda zakłada zmienną stopę amortyzacyjną
c) pozostałe przychody operacyjne to np. odpisanie przedawnionych zobowiązań
16. Nieplanowany odpis amortyzacyjny równy nie zamortyzowanej części wartości obiektu…
…:
a) to aktywa operacyjne i inwestycyjne
b) to aktywa trwałe lub obrotowe
c) to rzeczowe trwałe aktywa operacyjne
17. Które twierdzenie jest prawdziwe:
a) w przypadku leasingu operacyjnego finansujący amortyzuje przedmiot leasingu
b) pozostałe przychody operacyjne obejmują m.in. zasądzone karne oprocentowanie zobowiązań
c) koszty zakupu materiałów i towarów muszą być zawsze rozliczane w czasie
18. Zasada…
… się od zysku brutto :
Zyskami i stratami nadzwyczajnymi oraz podatkiem dochodowym
Zyskami i stratami nadzwyczajnymi
Przychodami i kosztami finansowymi oraz zyskami i stratami nadzwyczajnymi
W bilansie pozycje w aktywach uporządkowane są według:
Płynności
Wartości początkowej
Wymagalności
Odsetki od udzielonej pożyczki są:
Pozostałym przychodem operacyjnym
Przychodem finansowym
Zyskiem nadzwyczajnym
Równowaga…
… ostrożności polega na: a) możliwie wysokim wycenianiu kosztów, strat i zobowiązań
b) wymusza rynkową wycenę majątku i zapewnia możliwość jego odtworzenia
c) dopuszcza wystąpienie inflacyjnych zysków
19. Wartość godziwa oznacza:
a) koszt wytworzenia produktu
b) cenę nabycia aktywu skorygowaną o trwałą zmianę jego wartości
c) kwotę, za jaką w warunkach rynkowych dany aktyw mógłby być wymieniony pomiędzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz