Sprawodzania finansowe firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawodzania finansowe firmy - strona 1

Fragment notatki:Projekt przedstawia: dane fikcyjnej firmy, opis firmy, obroty, dzienna sprzedaż, bilans otwarcia, aktywa, pasywa, oraz operacje gospodarcze jakie mogą zachodzić w formie o czasie okresu rozliczeniowego.

Projekt zawiera podstawowe sprawozdania finansowe jak rachunek zysków i strat, cash flow oraz bilans.


PIEKARNIA
„Karo” Sp. z o.o.
Spis treści
Dane firmy 3
Opis firmy 4
Obroty 5
3.1. Dzienna sprzedaż 5
Bilans otwarcia 6
4.1 Aktywa 6
4.2. Pasywa 8
Operacje gospodarcze na przestrzeni okresu rozliczeniowego 9
Bilans zamknięcia 11
6.1 Aktywa 11
6.2. Pasywa 13
Rachunek zysków i strat 14
Cash Flow 15
Operacje gospodarcze na przestrzeni drugiego okresu rozliczeniowego 16
Bilans zamknięcia 18
10.1 Aktywa 18
10.2. Pasywa 20
Rachunek zysków i strat 21
Cash Flow 22
Dane Firmy Nazwa firmy: Piekarnia „Karo” Data założenia: 01.10.2011 r.
Adres:
Karolewski Sebastianul. Babiego Lata 46/330-072 KrakówNIP: 613-134-12-50REGON: 210671935
KRS: 0000378611
Zakres działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności Podklasa: Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych:
C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10.7. PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH 10.71. PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK      Podklasa ta obejmuje produkcję:       chleba i bułek,        ciast, ciastek, placków, tarty, naleśników, gofrów itp.      Podklasa ta nie obejmuje:
       produkcji suchych wyrobów piekarskich i ciastkarskich, sklasyfikowanej w 10.72.Z,        produkcji wyrobów mącznych (makaronów), sklasyfikowanej w 10.73.Z, Opis Firmy
Piekarnia „Karo” zajmuje się wypiekiem chleba, bułek Nasza działalność opiera się wypieku pieczywa i ciast i następnie ich sprzedaży do sklepów, z którymi posiadamy podpisaną umowę. Firma posiada takie maszyny jak:
Mięsiarski -15 000 zł
Krajalnice -4 000 zł Dzieże i kociołki nierdzewne- 2 000 zł
Przesiewniki do maki-3 000 zł
Wózki piekarnicze- 4 000 zł
Regały -5 000 zł
Piec piekarski-45 000 zł
Urządzenia do mycia i dezynfekcji-4 500 zł


(…)

… podatku dochodowego
 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
 
B. Aktywa obrotowe
57750
B. Aktywa obrotowe
57750
I. Zapasy
8000
1. Materiały
8000
2. Półprodukty i produkty w toku
 
3. Produkty gotowe
 
4. Towary
 
5. Zaliczki na dostawy
 
II. Należności krótkoterminowe
 0
1. Należności od jednostek powiązanych
 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
 
do 12 miesięcy
 
powyżej 12 miesięcy
 
b) inne
 
2. Należności od pozostałych jednostek
 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
 
do 12 miesięcy
 
powyżej 12 miesięcy
 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
 
c) inne
 
d) dochodzone na drodze sądowej
 
III. Inwestycje krótkoterminowe
49750
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
49750
a) w jednostkach powiązanych
 
udziały lub akcje
 
inne papiery wartościowe
 
udzielone pożyczki
 
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 
b) w pozostałych jednostkach
 
udziały lub akcje
 
inne papiery wartościowe
 
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 
c) środki pieniężne i inne aktywa pienięzne
49750
środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych
49750
inne środki pieniężne
 
inne aktywa pieniężne
 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
 
IV…
… i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
c) urządzenia techniczne i maszyny
107250
d) środki transportu
 
e) inne środki trwałe
 
2. Środki trwałe w budowie
 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
 
III. Należności długoterminowe
 0
1. Od jednostek powiązanych
 
2. Od pozostałych jednostek
 
IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości
 
2. Wartości niematerialne i prawne
 
3. Długoterminowe aktywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz