Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów - wykład - strona 1 Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów - wykład - strona 2 Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów
Słupy główne (o przekrojach pełnościennych lub wielogałęziowych) układów po­przecznych hal są na ogół elementami ściskanymi i zginanymi. W takich slu­pach, oprócz siły podłużnej N, występuje w płaszczyźnie układu poprzecznego moment zginający Mx (działający względem osi największej bezwładności prze­kroju x-x), również w płaszczyźnie prostopadłej do ramy moment zginający My (działający względem osi najmniejszej bezwładności przekroju y-y). Są to słupy zginane odpowiednio jednokierunkowo lub dwukierunkowo. Słupy ściskane osio­wo wahaczowe (połączone przegubowo na obu końcach) występują w układach poprzecznych hal stosunkowo rzadko. Najczęściej słupy hal są ściskane siłą N i zginane momentem MX|max działającym względem osi większego oporu przy zginaniu przekroju poprzecznego x-x.
Miarodajne do wymiarowania trzonu słupa siły wewnętrzne N, Mx%max, My% max oblicza się na podstawie analiz statycznych konstrukcji i w wyniku ustale­nia ich ekstremalnych wartości. Sposób obciążenia omawianych elementów spra­wia, że podczas ich wymiarowania uwzględnia się ogólne wymagania dotyczące stateczności ogólnej prętów ściskanych (wyboczenia) i zginanych (zwichrzenia), stateczności lokalnej (utraty stateczności ścianek przekrojów słupów). Stan gra­niczny nośności słupów o przekrojach wielogałęziowych sprawdza się z uwzględ­nieniem wpływu niestateczności na nośność zarówno całego słupa, jak i pojedyn­czych jego gałęzi.
Ścisłe określenie nośności prętów ściskanych mimośrodowo powinno być roz­patrywane z uwzględnieniem teorii II rzędu. lednak w tym przypadku wpływ nie­liniowości geometrycznej na ogół nie jest zbyt duży. Dlatego z wystarczającym w praktyce przybliżeniem można takie elementy rozpatrywać zgodnie z zało­żeniami teorii I rzędu, uwzględniając wskaźnik poprawkowy Aj. W PN-90/B--03200 [98] zalecono obliczanie tego wskaźnika według wzoru
w którym użyto oznaczeń zgodnych z zastosowanymi w tejże normie. We wzo­rze (6.33) do obliczenia Aj wielkości z indeksem i = x lub i = y odpowiadają zawsze rozpatrywanej płaszczyźnie wyboczenia względem osi x-x lub y-y.
Zgodnie z postanowieniami PN-90/J3-03200 [98] stan graniczny nośności trzonów słupów pełnościennych lub wielogałęziowych, stałych na długości o prze­krojach co najmniej monosymetrycznych, ściskanych i zginanych jedno- lub dwu- kierunkowo sprawdza się według wzoru (4.5). W ogólnym przypadku należy dwukrotnie sprawdzić warunek (4.5), przyjmując indeks i = x oraz i = y, wy­znaczając ipX, Ify, AX, Ay.
W analizie zginania jednokierunkowego słupów bez możliwości ich zwichrze­nia ((pL = 1,0 albo Mx = 0) przyjmuje się współczynnik wyboczeniowy cpi w płaszczyźnie zginania. Jeśli współczynnik

(…)

… wyboczeniowy odpowiadający największej smukłości pręta, czyli </?m;n.
Wzór (4.14) odnosi się do prętów ściskanych osiowo. Podane sprawdzenie nośności słupów ściskanych mimośrodowo (4.5) jest przybliżone i dopuszczal­ne, gdy elementy te są wykonane z kształtowników walcowanych na gorąco lub są prętami wielogałęziowymi, o co najmniej dwóch płaszczyznach skratowań lub przewiązek. Jeśli element ściskany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz