sposoby rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sposoby rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę - strona 1 sposoby rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę - strona 2

Fragment notatki:

INNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY PRZEZ PRACODAWCĘ. ODWOŁANIE ZA STANOWISKA:
Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska na piśmie. Nie ma jakichkolwiek przepisów ochronnych. Można odwołać kobietę w ciąży, jednak w takim przypadku zapewnić jej pracę , odp. jej kwalifikacją zawodowym, przy czym ma ona przez ok. wypowiedzenia prawo do pobierania wynagrodzenia w wyrskości wynagrodzenia. Jeśli pracownica nie zechce podjąć innej pracy to stosunek wygasa wraz z okresem wypowiedzenia, którego bieg rozpoczął się w dniu zaproponowania na piśmie innej pracy. Gdy nie zaproponowano jej innych pracy lub stanowiska nie odpowiadającego jej kwalifikacją bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po okresie ciąży. Te same przepisy stosuje się do osób ,które maja nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Można tez odwołać pracownika w razie jego usprawiedliwionej nieobecności-bieg wypowiedzenia rozpoczyna bieg po ustaniu jego nieobecności. Jeżeli okres jego nieobecności trwa dłużej niż okres zasiłkowy to pracodawca może rozwiązać stosunek bez wypowiedzenia. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, chyba, że nastąpiło z przyczyn ok. w art. 52 i 53.W okresie odwołania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Nie musi wykonywać pracy. Na jego wniosek lub za jego zgoda może zatrudnić odwołanego przy innej pracy odp. Ze wzgl. Na jego kwalifikacje, a po okresie wypowiedzenia zatrudnić go na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. Te zasady funkcjonują dla pracowników powołanych zg. z KP, a nie pozornie- jednak na umowę o pracę. (problem pracowników samorządowych, bo tylko wymienione w ustawie np. zastępca wójta jest stanowiskiem typowo powołaniowym).
USTANIE SPÓŁDZIELCZEGO STOSUNKU PRACY
Tu pracodawca ma ograniczone możliwości rozwiązania umowy z uwagi na obowiązek pozostawania z pracownikiem w tym właśnie stosunku prawnym. Może rozwiązać z członkiem spółdzielczą umowę o pracę w czasie trwania członkowstwa, z zachowaniem ok. wypowiedzenia z KP i trybu współdziałania z zw. Zawodowymi tylko w przypadku uchwały rady w sprawie zmniejszenia stanu zatrudnienia (konieczność gospodarcza lub prawo do emerytury). Nie może się powołać na te argumenty w przypadku, gdy zatrudnia osoby, które nie są członkami spółdzielni. Bez wypowiedzenia można rozwiązać tylko z przyczyn z KP bez winy pracownika. Jeżeli rozwiązano umowę z naruszeniami przysługuje pracownikowi roszczenie do sądu pracy o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach (gdy wygra proces musi dostać pensję za czas pozostający bez pracy (max 6 mies) +nadwyżka bilansowa). Spółdzielcza umowa o pracę wygasa z ustaniem członkowstwa oraz w przypadkach, w których przepisy prawa przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa (śmierć, upływ 3 mies. od tymczasowego aresztowania).


(…)

niezawisłość sędziowską. Zniesienie sędziego: tylko przeniesienie w stan spoczynku- wiek emerytalny, złożenie urzędu- z mocy prawa wygaśnięcie stosunku pracy. Zrzeczenie jest skuteczne po upływie 3 mies. od oświadczenia do Ministra Spr, chyba że MS określił inaczej. (o tym MS zawiadamia KRS i Prezydenta). Inne przypadki:
Orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożenie sędziego z urzędu, orzeczenie środka karnego pozbawienia praw publicznych, zakaz zajmowania stanowiska sędziego, utratę urzędu- z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.
Utrata obywatelstwa polskiego.

… niezawisłość sędziowską. Zniesienie sędziego: tylko przeniesienie w stan spoczynku- wiek emerytalny, złożenie urzędu- z mocy prawa wygaśnięcie stosunku pracy. Zrzeczenie jest skuteczne po upływie 3 mies. od oświadczenia do Ministra Spr, chyba że MS określił inaczej. (o tym MS zawiadamia KRS i Prezydenta). Inne przypadki:
Orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożenie sędziego z urzędu, orzeczenie środka karnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz