Spory a współdziałanie organów administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spory a współdziałanie organów administracji  - strona 1

Fragment notatki:

Spory kompetencyjne miedzy organami adm. rządowej a organami samorządu terytorialnego. Spory te rozstrzyga sąd administracyjny. Takie rozwiązanie przyjmuje też ordynacja podatkowa. Właściwym do rozstrzygania sporu jest NSA. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu mogą wystąpić:
- strona
- organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ adm. publ., pozostające w sporze
- minister właściwy do spraw administracji publicznej
- minister właściwy do spraw sprawiedliwości, prokurator generalny
- rzecznik praw obywatelskich
Do rozstrzygania sporów stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed WSA. Spory NSA rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu NSA wiąże organy pozostające w sporze.
- Gdy postępowanie w sprawie nie zostało wszczęte to organ wskazany w postanowieniu NSA jest obowiązany wszcząć postępowanie w sprawie.
-Gdy sprawa, o którą jest spór jest przedmiotem postępowania już się toczącego, które nie zostało zakończone decyzją, to postanowienie sądu wyznacza organ właściwy do prowadzenia dalszych czynności postępowania. Organ, który nie został wskazany w postanowieniu NSA jako właściwy w sprawie, będzie obowiązany zakończyć postępowanie w tej sprawie przez wydanie decyzji o umorzeniu postępowania. - Gdy postępowanie przed organami pozostającymi w sporze zostało zakończone wydaniem decyzji, to decyzja tego organu, który nie został wskazany w postanowieniu NSA jako właściwy w sprawie, podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym w sprawie stwierdzenia nieważności.
Do czasu rozstrzygnięcia sporu organy w nim pozostające podejmują tylko czynności niecierpiące zwłoki z uwagi na interes społeczny lub słuszny interes obywateli, zawiadamiając o nich Prezesa Rady Ministrów lub NSA. Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych Współdziałanie będzie występować wtedy, gdy w jakiejś sprawie ma miejsce przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów. Motyw - rozszerzenie kręgu podmiotów uczestniczących we współdecydowaniu o określonym problemie mającym charakter kompleksowy. Naruszenie obowiązku współdziałania przy wydaniu decyzji jest przesłanka do wznowienia postępowania. Jest to wada proceduralna. Organ właściwy w sprawie ma rozpocząć czynności współdziałania, występując z wnioskiem. Obowiązek współdziałania jest realizowany z urzędu przez organ powołany do wydania decyzji w sprawie zawiłej, który powinien wykonać dwie czynności procesowe:
zwrócić się do organu współdziałającego o zajęcie stanowiska - organ ma wyrazić opinie lub dokonać uzgodnienia projektu rozstrzygnięcia w sprawie. Organ ma obowiązek zająć stanowisko niezwłocznie, a jeżeli jest to niemożliwe, to w terminie 2 tygodni od daty doręczenia mu żądania albo w terminie dłuższym przewidzianym w przepisach odrębnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz