Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie - strona 1 Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie - strona 2 Spółki handlowe ich charakterystyka - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat 2:
Spółki handlowe ich charakterystyka i przykłady spółek działających w Polsce.
Spis treści:
Definicja i spółki handlowej. Charakterystyka spółek handlowych:
Osobowe - przykłady;
Kapitałowe - przykłady.
Podsumowanie. Źródła
AD 1. Definicja : Spółka handlowa jest to spółka, której utworzenie, organizację, funkcjonowanie,
rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcenie reguluje Kodeks spółek handlowych.
Spółki handlowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanymi.
AD 2. Charakterystyka spółek handlowych:
Spółki osobowe:
jawne,
partnerskie,
komandytowe,
komandytowo-akcyjne.
Spółka jawna Jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, ale nie jest inną spółką handlową. Opiera się na solidarnym poparciu wszystkich wspólników, odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem- jedynym wyjątkiem jest żądanie wpisu do rejestru wzmianki o stosunkach majątkowych między małżonkami przez współmałżonka wspólnika. Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółki jawne nie mają określonego kapitału minimalnego. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy firm wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.j." Spółkę jawną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólnika ma charakter subsydiarny, oznacza to, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.

(…)

… partnerskich to właśnie kancelarie prawne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej czy też biura architektoniczne. W Polsce są 143 zarejestrowane spółki partnerskie.
Spółka komandytowa
Spółką komandytową jest spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność…
… aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.
Spółka zarządzana jest poprzez swoje organy zarządcze tj: 1. Zgromadzenie wspólników - jest to najwyższa władza spółki. Każdy wspólnik sp. z o.o. jest jednocześnie członkiem zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie to ma kilka podstawowych funkcji:
- kontroluje działania zarządu - powołuje i odwołuje członków zarządu - wydaje…
… faktycznym
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Na nadzwyczajnym jakieś specjalne zdarzenie np. spalenie magazynu itp. 3.Zarząd - powoływany przez Zgromadzenie Wspólników, lub przez Radę Nadzorczą jeżeli została ustanowiona, minimalny skład to 1 osoba.
Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją w stosunku do podmiotów trzecich. Jest kadencyjny. Majątek spółki…
…. 000 zł. 1 wspólnik większościowy ma udział o wartości 60.000 zł pozostali mają udziały po 20.000 zł.
Z zysku spółki oprócz wypłaty dywidendy wspólnikom, może być utworzony kapitał zapasowy z przeznaczeniem na określony cel. Straty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pokrywa się z dopłat wspólników lub z tworzonego kapitału zapasowego. Likwidacja spółki:
Przyczyny rozwiązania spółki
Kodeks spółek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz