spolki handlowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spolki handlowe - strona 1

Fragment notatki:

Poruszane kwestie to: przypisy wspólne, stosunki holdingowe, spółki osobowe, spółki kapitałowe, zasada równego traktowania.

SPÓŁKI HANDLOWE - PRZEPISY OGÓLNE
(część bezpośrednio w kodeksie)
PRZEPISY WSPÓLNE
# podział na spółki zwykłe i szczególne typy spółek (art. 611, mają do nich zastosowanie przepisy szczególne):
- narodowe fundusze inwestycyjne - sp. prowadzące działalność bankową
- sp. prowadzące giełdę albo rynki pozagiełdowe - sp. prowadzące domy maklerskie
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - sp. prowadzące działalność ubezpieczeniową
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych - towarzystwa emerytalne
- sp. publicznej radiofonii i telewizji - sp. powstałe w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
# zacieranie się różnic między spółkami osobowymi i kapitałowymi:
elementy osobowe w sp. kapitałowych
elementy kapitałowe w sp. osobowych:
- przyznanie sp. osobowym pełnej podmiotowości prawnej (ale nie osobowości prawnej)
- możliwość zbywania ogółu praw i obowiązków przez wspólników
# STOSUNKI HOLDINGOWE - problematyka dominacji i zależności
spółka dominująca (art. 4 §1 pkt 4) i spółka zależna
spółka powiązana - sp. kapitałowa, w której inna spółka handlowa (kapitałowa lub osobowa) albo spółdzielnia ma bezpośrednio / pośrednio min. 20% głosów na zgromadzeniu wspólników / walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik bądź na podstawie porozumienia albo która posiada min. 20% udziałów/ akcji w innej sp. kapitałowej
SPÓŁKI OSOBOWE
# mimo odejścia od koncepcji współwłasności łącznej na rzecz odrębnego majątku spółki od majątku wspólników, sp. osobowe nie mają osobowości prawnej i ma to pewne pozytywne skutki, np. opodatkowani są wspólnicy a nie spółka, i to na korzystniejszych zasadach niż osoby prawne # mają zdolność prawną - są to jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
czyli zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową
może nabywać we własnym imieniu prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (art. 8)
# wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe - jest odrębnym od wspólników podmiotem; obok majątku wspólników istnieje odrębna masa majątkowa należąca do spółki
ale nie niweczy to zasad posiłkowej odpowiedzialności wspólników
SPÓŁKI KAPITAŁOWE
# 3 fazy zw. z tworzeniem spółki
spółka przedorganizacyjna - czynności przygotowawcze
spółka w organizacji (możliwa też spółka w organizacji w likwidacji - gdy nie dojdzie do zarejestrowania spółki w organizacji)
sp. zoo w organizacji powstaje w momencie podpisania umowy spółki, S.A. w organizacji - z chwilą objęcia wszystkich akcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz