Spółki gospodarcze

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:

o., spółki akcyjnej.

Wyjaśnia i opisuje, w odniesieniu do wyżej wymienionych spółek, takie kwestie jak: zasady tworzenia spółki, umowa spółki, odpowiedzialność spółki i wspólników, likwidacja, wkład, zgromadzenie wspólników, zgromadzenie nadzwyczajne, akcje.

Notatka jest uporządkowanym zbiorem informacji dotyczących spółek istniejących na rynku polskim.

SPÓŁKA CYWILNA
Źródło prawa
Regulacje spółki cywilnej znajdują się w kodeksie cywilnym. Spółka cywilna to umowny stosunek cywilno-prawny, w którym wspólnicy zobowiązują się do świadczenia; a to świadczenie polegać ma na dążeniu do osiągania wspólnego celu gospodarczego. Osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego ma dojść przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. Cechy spółki cywilnej:
-jest zobowiązaniem
-za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki w zakresie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej
-przyjmujemy zasadę niezmienności składu (może przystąpić nowy wspólnik, ale wymaga to zmiany umowy).
Tworzenie spółki cywilnej.
Warunki:
- co najmniej dwóch wspólników → to mogą być osoby fizyczne i prawne - wspólnicy mają się zobowiązać, że będą dążyli do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
- realizacja celu nie będzie dokonywać się w sposób dowolny, tylko w sposób oznaczony, czyli określony w umowie
- umowę spółki cywilnej zawieramy w formie pisemnej.
Umowa spółki jest zdarzeniem konstutywnym, bo kreuje tą spółkę. Jest również umową konsesilną (dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli). Spółka cywilna nie jest osobą prawną tylko umową.
Elementy umowy spółki cywilnej
- określamy wspólników (ilu jest, kto jest wspólnikiem)
- zawieramy zobowiązanie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego
- konkretyzujemy sposób działania
- czas na jaki spółka została zawarta (na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony)
Majątek wspólników
- wniesienie wkładów nie jest obowiązkiem, można obciążyć tylko niektórych wspólników wniesieniem wkładów
- występują też spółki bez wkładowe
- wkłady mają jednakową wartość (domniemanie jednakowej wartości); tą zasadę można zmodyfikować w umowie
- zawarcie umowy spowoduje, że powstanie nam wspólność łączna → (wspólność do niepodzielnej ręki) → utworzony majątek jest własnością wszystkich wspólników, a nie spółki. Prawo współmałżonka nie obejmuje tych składników spółki, które są objęte wspólnością łączną.
Odpowiedzialność wspólników Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Odpowiedzialność solidarna → oznacza, że wierzyciel może dochodzić swoich należności od jednego ze wspólników, od niektórych wspólników, albo od wszystkich świadczenie przez jednego wspólnika zwalnia pozostałych. Odpowiedzialność osobista → wierzyciel dochodząc zaspokojenia swoich praw sięga do majątku osobistego wspólników. Odpowiedzialność jest nieograniczona. Odpowiedzialność subsydiarna → (pomocnicza) nie dotyczy spółki cywilnej, polega na tym, że wierzycielowi można zezwolić na ściągnięcie do majątku osobistego wspólników, ale dopiero jeżeli najpierw próbował on wykorzystać możliwości zaspokojenia się z majątku spółki.


(…)

… dają jeden głos i prawo do dywidendy stosownie do wniesionych wkładów
akcje uprzywilejowane dają nie więcej niż dwa głosy, dają uprzywilejowanie co do dywidendy jednak nie więcej niż o połowę w stosunku do reszty, akcja niema występuje gdy mamy akcję uprzywilejowaną co do dywidendy i wyłączone prawo głosu
akcje imienne oznaczenie osoby akcjonariusza. Obrót tej akcji może być ograniczony…
… - jest odpowiedzią na wolne zawody.
Wolny zawód→ wyliczenie zamknięte (aptekarze, architekci, adwokaci, radcy prawni, ochroniarze, lekarze, inżynierowie budownictwa (biegli rewidenci, księgowy, tłumacz przysięgły, pielęgniarka, broker ubezpieczeniowy). Do wykonywania tego zawodu jest potrzebne wykształcenie i umiejętności. Z wolnym zawodem wiąże się zachowanie tajemnicy służbowej.
Charakterystyczne cechy:
-wolny…

Likwidacja spółki → to samo, co w spółce jawnej.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Cechy charakterystyczne:
1.zawarta w formie aktu notarialnego 2.zgłoszenie do rejestru
3.wpisanie do KRS
4.spółka ta ma podmiotowość prawną
5.prowadzi przedsiębiorstwo
6.występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz, komandytariusz
7.zróżnicowana odpowiedzialność wspólników
8.występuje pod własną firmą (musi być tak skonstruowana…
… (komandytariusz). W umowie oznaczamy kwotowo do jakiej wysokości odpowiada komandytariusz. Komplementariuszem i komandytariuszem może być:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- handlowe spółki osobowe,
Nie może być wspólnikiem spółka cywilna. Wpis do rejestru jest konstytutywny.
Majątek spółki - są to wkłady wniesione do spółki + mienie nabyte w czasie trwania spółki. Majątek spółki tworzy kompleks odrębny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz