Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zgromadzenie wspólników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zgromadzenie wspólników - strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zgromadzenie wspólników - strona 2

Fragment notatki:

# spółka odpowiada całym majątkiem bez ograniczeń, a wspólnicy ponoszą ryzyko do wartości wniesionych wkładów
# czasem osobista, nieograniczona lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania / szkodę:
art. 13 - zobowiązania sp. w organizacji: bez ograniczeń jeśli działał w jej imieniu, w pozostałych wypadkach do wysokości nieniesionych wkładów zaległości podatkowe dot. sp. w organizacji, jeśli nie powołano zarządu i nie ustanowiono pełnomocnika
art. 175, 184 §1, 186 §1, 292
Ponadto są prawa mniejszości (kolektywne i indywidualne)
# bezwarunkowe i bezwzględne: przeglądania księgi udziałów (art. 188), indywidualnej kontroli (art. 212), sprzeciwu wobec uchwały nieobjętej porządkiem obrad lub bez formalnego zwołania zgromadzenia (art. 240 w zw. z art. 250 okt 4), żądania głosowania tajnego (art. 247)
# warunkowe: żądania od sądu wyznaczenia podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (art. 223), żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia + umieszczenia sprawy w porządku obrad (art. 236), ządania rozwiązania spółki (art. 271), wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej społce (art. 295)
# zawiązanie spółki-z chwilą zawarcia umowy spółki; powstaje sp. zoo w organizacji jest zdolna do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, może pozywać i być pozywana, posiada wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe+jest przedsiębiorcą mimo braku wpisu do KRS
# siedziba - miejsce wykonywania funkcji prowadzenia spraw przez zarząd; można umownie zmienić byleby była w PL (przeniesienie siedziby za granicę powodem jej rozwiązania); adres jest konkretyzacją siedziby
# przedmiot działalności ma gł.skutek wewnętrzny bo przekroczenie go nie ma wpływu na ważność czynności prawnych dokonywanych przez spółkę z osobami trzecimi - ale organy skarbowe mogą nie uznać # jeśli wspólnik może mieć tylko 1 udział to udziały mogą mieć różną wartość nominalną, a jeśli może mieć więcej, to wartość nominalna wszystkich udziałów musi być równa
# art. 187 § 2 - wyjątek od zakazu rozszczepiania organizacyjnych praw udziałowych, tj rozdzielania praw przysługujących wspólnikowi na rzecz osob trzecich
# art. 182 - umowa sprzedaży udziałów zawarta bez wymaganej zgody spółki jest bezskuteczna względnie wobec spółki i między stronami (możliwość konwalidacji przez późniejsze udzielenie zgody)
# aport - prawo o określonej wartości majątkowej, realne, zbywalne, które może być wydzielone z majątku wspólnika i przeniesione na spółkę w celu pokrycia wartości udziałów w kapitale zakładowym; ma zdolność bilansową - może być umieszczony w bilansie spółki


(…)

… na spółkę w celu pokrycia wartości udziałów w kapitale zakładowym; ma zdolność bilansową - może być umieszczony w bilansie spółki
* Aportem mogą być prawa rzeczowe, obligacyjne, na dobrach niematerialnych + przedsiębiorstwo
* Nie mogą być m.in.: usługi świadczone przy tworzeniu spółki, części składowe rzeczy, weksle, powtarzające się świadczenia niepieniężne i dopłaty (nie powiększają one kapitału…
… odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub umową spółki + muszą dokładać staranności sumiennego kupca i odpowiadają za szkodę wynikłą z braku takiej staranności
# zgromadzenie wspólników - najwyższy organw spółce
# wspólnicy mają prawo, ale nie obowiązek udziału w jego pracach + mogą to prawo realizować przez pełnomocników (art. 243)
# art. 227 §2 - uchwały wspólników mogą zapadać na zgromadzeniu (`kurenda'-podjęcie uchwały w formie pisemnej;większością głosów, chyba że w umowie wprowadzi się jednomyślność) lub poza zgromadzeniem (jednomyślność;w postaci oświadczeń woli wspólników; wiążące)
cechy zgromadzenia wspólników:
- organ uchwałodawczy + część obowiązków z zakresu prowadzenia spraw spółki
- nie ma kompetencji do reprezentacji
- odbywa sie w siedzibie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz