Spółka jawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka jawna - strona 1

Fragment notatki:

in. rozwiązanie, likwidacja spółki, wystąpienie wspólnika.


SPÓŁKA JAWNA - szczegóły
# oparta na bezpośrednim i osobistym zaangażowaniu wspólników w przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę (osobisty udział w działalności spółki)
# CECHY:
- podmiotowość prawna
- wyodrębnienie organizacyjne
- odrębny majątek spółki i odpowiedzialność tym majątkiem za zobowiązania
- występowanie pod własną firmą
# UTWORZENIE SP.J.
zawiązanie umową spółki
forma pisemna pod rygorem nieważności, ale gdy wkładem nieruchomość to forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności
czas trwania zaznaczany w umowie tylko gdy jest określony
zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa mówi, że wystarczy większość
przekształcenie spółki cywilnej lub innej
przekształcenie s.c. w sp. j. fakultatywne lub obligatoryjne - art. 26 §4
powstaje z chwilą wpisu do rejestru
utworzyć sp.j. mogą: osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych
osoby fizyczne o niepełnej zdolności do cz.pr. - ale tu problemy praktyczne, bo taka osoba nie mogłaby samodzielnie wykonywać praw i obowiązków wspólnika i musiałaby albo być reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego, albo wymagana byłaby zgoda przedstawiciela ustawowego
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mające zdolność prawną- ale odpowiadałyby one całym majątkiem za zobowiązania sp. j.
- wątpliwości ad. wspólnoty mieszkaniowe
# Przedmiotem APORTU może być:
własność i inne prawa rzeczowe
- np. prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (znaki towarowe)
rzeczy i prawa oddane do korzystania i pożytki z nich
obciążenie rzeczy lub prawa
praca i inne świadczenia
domniemanie, że rzeczy, które wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę
wkłady + to co spółka nabędzie = majątek spółki, odrębny od majątków wspólników
wierzyciel osobisty wspólnika nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego ani nim rozporządzać
# ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA (przepisy ius cogens)
sp.j. może zaciągać zobowiązania jako odrębny podmiot
za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiadają wspólnicy bez ograniczeń całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA, OSOBISTA, SOLIDARNA, SUBSYDIARNA, NIEOGRANICZONA
wierzyciel może żądać zaspokojenie długu bezpośrednio z określonego składnika majątku wspólnika wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem
solidarnie odpowiadają wspólnicy i spółka
wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna


(…)

… każdy wspólnik ma prawo żądać:
wydania spółce korzyści, jakie wspólnik łamiący zakaz osiągnął (przedawnienie 6 m-cy od powzięciu wiadomości o złamaniu zakazu)
odszkodowania
rozwiązania spółki
wyłączenia wspólnika
# WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA - zdarzenie prawne powodujące utratę przez wspólnika członkostwa w spółce, ale spółka istnieje dalej
dobrowolne za porozumieniem wspólników lub swobodna decyzja wspólnika…
… też za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki
aby wierzyciel spółki mógł zaspokoić się z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka - warunkiem pisemna zgoda małżonka na dokonanie przez spółkę czynności prawnej, z której powstała konkretna wierzytelność
wspólnik odpowiada całym majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz