Społeczeństwo obywatelskie - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo obywatelskie - opracowanie  - strona 1 Społeczeństwo obywatelskie - opracowanie  - strona 2 Społeczeństwo obywatelskie - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zagadnień na egzamin ze społeczeństwa obywatelskiego 1. Społeczeństwo i obywatelskość Społeczeństo - pojęcie socjologiczne oznaczające dużą grupę społeczną zamieszkującą określone terytorium. Zgodnie z definicją prof. dr hab. Konstantego Wojtaszczyka (UW) jest to zbiorowość ludzi stanowiąca względnie autonomiczną i zamkniętą całość, wyodrębnioną na zasadzie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Za wyróżniki społeczeństwa można uznać religię, tożsamość i język.
Zbiorowość społeczna - zbiór osób zajmujących w danym czasie, trwale lub nietrwale daną przestrzeń, między którymi mogą zachodzić interakcje lub pojawiać się stosunki społeczne. Zbiorowość społeczna tworzy się w pięciu etapach:
1) etap styczności społecznej (zainteresowanie drugą jednostką)
2) etap wzajemnego oddziaływania (jednostki dokonują zachowań wobec siebie nawzajem)
3) etap oddziaływań ciąglych (systematyczne, stałe zachowania wobec siebie nawzajem)
4) tworzenie się stałych stosunków między podmiotami społecznymi (formalnych lub nieformalnych)
5) wzajemne zależności miedzy podmiotami wewnątrz grupy
W ten sposób powstaje nowy podmiot zbiorowy, który może wchodzić w interakcje z innymi podmiotami (zbiorowymi lub jednostkowymi).
Obywatelskość - jest to aktywność w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym. Ładnie, naukowo brzmiącą definicją jest ta doktora Kazimierza Dziubki (UWr): obywatelskość to zespół etyczno-moralnych, intelektualnych, prawnych, społecznych i mentalno-kulturowych predyspozycji oraz zachowań człowieka jako obywatela, ukształtowanych na podłożu jego podmiotowego statusu prawnego.
2. Definicje społeczeństwa obywatelskiego Na bazie zagadnienia nr 1 można stwierdzić, że społeczeństwo obywatelskie to po prostu ludzie aktywni pod względem społecznym, politycznym i ekonomicznym, przejawiający chęć do robienia czegokolwiek. Niestety mądrzy ludzie z Polski i zagranicy, którzy się znają na tym o wiele lepiej i którzy temu zagadnieniu poświęcili całe swoje życie, wymyślili różne błyskotliwe definicje, które biedni studenci politologii muszą sobie przyswoić.
Definicja Ingi Składkowskiej : społeczeństwo obywatelskie to ludzie aktywni, samoorganizujący się, dobrowolne stowarzyszenia i związki na wielu poziomach przestrzeni społecznej. Społeczeństwo obywatelskie to pomost między społeczeństwem jako całością a władzą w danym państwie.
Definicja Anthoniego Blake'a (podejście aksjologiczne): społeczeństwo obywatelskie to zbiór pewnych idei, wartości oraz zjawisk społecznych, których podstawowym celem jest zapewnienie wolności i oddzielenie władzy od ucisku, zniewolenia społeczeństwa, a także zapewnienie prawa do własności prywatnej.


(…)

… kobiet oraz działalnośc na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
25. Podmioty pożytku publicznego
Organizacjami pożytku publicznego (OPP) mogą być:
organizacje pozarządowe
kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
stowarzyszenia jednostek samorządowych samorządu terytorialnego
Organizacjami pożytku…
… o stowarzyszeniach, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
upodmiotowienie obywateli w wymiarze politycznym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym
istnieje sieć autonomicznych instytucji i powiązań między obywatelami (pod postacią stowarzyszeń, związków, porozumień)
członkowie społeczeństwa obywatelskiego mają ukształtowane trwale wzorce postępowania, do których należą w szczególności: poczucie…
… ale tak naprawdę chodzi tu tylko o 3 ustawy:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
16. Zasady i etapy tworzenia stowarzyszeń
Krok 1 - napisanie statutu
musi on być zgodny z obowiązującym prawem
Krok 2 - zwołanie zgromadzenia założycielskiego
przyjęcie uchwały o założeniu…
… jak na przykład LZL (lokalne zasoby ludzkie) mający na celu ograniczanie bezrobocia.
Na lata 2007-2013 trzeba było przedstawić nowe pomysły. Obecnie najwięcej pieniędzy polskie organizacje pozarządowe otrzymują z następujących funduszy:
fundusze strukturalne - pochodzą z Unii Europejskiej
fundusze w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kasa od państ nienależących do UE za to, że mogą korzystać…
… wysyłania na szkolenie)
zapewnienie odpowiednich środków ochrony (np. odzież ochronna)
zwrot kosztów podróży oraz dieta w wysokości przysługującej pracownikom
zwrot wszelkich innych kosztów poniesionych w związku z wypełnianiem obowiązków (np. rozmów telefonicznych)
pokrywanie kosztow udziału w kursach, szkoleniach
jeśli współpraca nie przekracza 30 dni, korzystajacy musi ubezpieczyć wolontariusz (powyżej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz