Jak współpracować z wolontariuszem - poradnik

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jak współpracować z wolontariuszem - poradnik - strona 1 Jak współpracować z wolontariuszem - poradnik - strona 2 Jak współpracować z wolontariuszem - poradnik - strona 3

Fragment notatki:

Ak kurna nei wyjcOpracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: Porozumienie o współpracy.........................................................................................................................................14 1
I. Co to jest działalność pożytku publicznego i wolontariat 2
II. Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy 2
III. Kto nie może korzystać z pomocy wolontariuszy 4
IV. Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz 4
V. Jak określić zasady współpracy z wolontariuszem? 5
VI. Obowiązki wobec wolontariusza i współpraca z wolontariuszem: przepisy BHP, diety, szkolenia 7
VII. Ubezpieczenie wolontariusza 8
Ubezpieczenie zdrowotne 8
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 9
VIII. Informowanie wolontariusza o jego prawach 10
IX. Wolontariusz za granicą 11
X. Jak księgować koszty związane z wolontariuszami 11 Załączniki: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych............................................................................................................................................................12
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych..............................................................................................................................13
Porozumienie o współpracy.........................................................................................................................................14 Przekazujemy Państwu nową publikację z serii 3w poświęconą wolontariatowi w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wprowadziła kompleksowe rozwiązania dotyczące wolontariatu. W broszurze:
znajdą Państwo dokładne omówienie poszczególnych paragrafów Działu III Ustawy poświęconego wolontariatowi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) - w dalszej części opracowania nazywana Ustawą,
pokazujemy, w jaki sposób, zgodnie z obowiązującą literą prawa, można zaangażować wolontariusza.
Drugą podstawą prawną poruszanych w broszurze zagadnień jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874)

(…)

… (z pomocy wolontariusza) ma obowiązek:
2) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Zapis ten skutkuje, tym że chcąc wysłać wolontariusza na szkolenie, które będzie mu pomocne w wykonywaniu świadczeń korzystający zobowiązany jest pokryć koszty podróży i wyżywienia wolontariusza w czasie odbywania takiej podróży. Dzięki temu…
… i zwrotu kosztów podróży służbowych. Zrezygnować można z całości diet lub tylko w części. To zależy od wolontariusza, ale jak się też wydaje i od korzystającego. Należy to wspólnie ustalić przedstawiając racje obydwu stron. Należy pamiętać aby to zwolnienie było sporządzone na piśmie -w innym przypadku będzie nieważne.
VII. Ubezpieczenie wolontariusza
Ubezpieczenie zdrowotne
Art. 46
1. Wolontariuszowi…
… opracowania nazywana przepisami wprowadzającymi.
Przepisy obu wymienionych wyżej aktów prawnych weszły w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 29 czerwca 2003 r. (np. przepisy dotyczące wolontariatu). Jednakże znaczna część regulacji tj. związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego oraz z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego zacznie obowiązywać 1 stycznia 2004 r…
…, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
Wprowadza pojęcie pożytku publicznego. Za działalność pożytku publicznego uznano działalność prowadzoną w sferze zadań publicznych obejmującą następujące zadania (art. 4 Ustawy):
pomoc…
…. O zagrożeniach może poinformować np. lider organizacji lub ktoś z personelu, kto uczestniczył już w szkoleniu z BHP. Warto żeby fakt odbycia takiego “szkolenia” wolontariusz poświadczył na piśmie. Może to nas uchronić przed konsekwencjami sytuacji kryzysowej, w której wolontariusz będzie stroną.
Jeśli charakter świadczeń wymaga tego należy wolontariuszowi zapewnić środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież
… się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie.
Wyżej wymienione świadczenia finansowane są z budżetu państwa.
W wypadku zawarcia umowy z wolontariuszem na czas nieokreślony organizacja musi opłacać mu ubezpieczenie z tytułu NW przez pierwszych 30 dni. Od początku drugiego miesiąca wykonywania świadczeń przez wolontariusza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz