Spektrofotometria - wejściówka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrofotometria - wejściówka - strona 1

Fragment notatki:


spektrofotometrii UV-Vis wykorzys są widma elektr, powst w wyniku przejść el pomiędzy określonymi  poziom energet.Przejścia:1.w związkach organ przeniesienie elek z orbitalu wiążącego lub niewiążącego o  niższej energii,na wolny orbital antywiążący o wyższej energii 2 .w kompleksach metali d-elektron przen el  pomiędzy rozszczepionymi, różniącymi się ene, zdegenerowanymi orbitalami, powst w wyniku tworzenia  się kompleksów z ligandam i  I prawo absorpcji – prawo Lamberta Absorbancja jest proporcjonalna do grubości warstwy absorbującej,  jeśli wiązka prom monochromatycznego przechodzi przez jednorodny ośrodek absorbujący. It=Io e^(-kl) l – grubość jednorodnego ośrodka absorpcyjnego(warstwy roztworu),k–współcz absorpcji.przekszt log  Io/It=kl=A A=al    a =0,4343k, A  – absorbancja,miara zdolności pochłaniania promieni  II prawo absorpcji -prawo Lamberta- Beera  Jeżeli współczynnik absorpcji rozpuszczalnika jest równy  zero, to absorbancja wiązki promie monochromat przechodzącej przez jednorodny roztwór jest  proporcjonalna do stężenia roztworu  c  i do grubości warstwy absorbującej  l .III  prawo absorpcji – prawo addytywności absorpc ji Absorbancja rozt wieloskładnik równa się  sumie absorbancji poszczególnych składników Źródła prom  pokrywają fragment lub cały zakres  UV-Vis 200-380-780:lampa deuterowa, nad(180-380 nm),lampa wolframowa, zakres  św.widzialnego(380 nm),lampa ksenonowa,cały zakres UV- Vis. Monochromatory L ampy emitują promi o szerokim zakresie długości fal,do analizowania subst  wyko się najczęściej jedną,określoną dł fali.Należy wyk monochrom,który wycina wąskie pasmo o  odpowiedni dł fali. Pryzmaty  wadą jest niejednakowe rozszczepienie widma,o większej dł fali jest gorzej rozszczepiane  niż prom o mniejszej. Siatki dyfrakcyjne- dobre wł  rozszczep w całym zakresie widma UV-Vis Tj lustrzana  powierzchnia,z wygrawerowano dużą il równoległych linii. skład  monochromatora:siatka,zestaw  szczelin i zwierciadeł o różnej geometrii Detektory- teraz  fotopowielacze i fotodiody . fotopowielacz  Foton padający na fotokatodę wybija z  niej el, które kierowane są na dynodę wywołując wybijanie kolejnych el(wtórną emisję).Elek  te,padając na nast dynodę wybijają kol el.Przy zał,że każdy el wybija kilka el z dynody, a w powielaczu zamontowany jest układ wielu dynod,w fotopow nast wielokrotne  wzmocnienie sygnału początkowego, do wartości umożliwiających jego pomiar.  bezpośrednio - Ozn il dla subst,które wykazują absorpcję w zakresie UV lub Vis.   pośrednio  - po przeprowadzeniu subst niewykazujących absorpcji w barwne kompleksy.

(…)

… nie
może przekroczyć 1,5*10^5Technika pomiarów prosta,aparatura łatwo dostępna.Rozpuszcz tanie i łatwe do
oczyszczenie (typowe z nich to heksan,metanol, woda).Zastosow:oznaczania zawartości śladowych oraz
czystości gł skł.Wady metody spektrofotometrii UV/Vis duży błąd,przeciętnie 5-10%,a podczas oznacz
śladów(do 10-5%)ze wstępnym zagęszcz błąd może do 30%.
BŁĘD 1 Odstępstwa od prawa Lamberta-Beera:- instrumentalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz