Socjologia zmiany - wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 4 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 4 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


Teoria stawania się społeczeństwa Pole społeczne, jednostkowo-strukturalne
Zdarzenia społeczne powiązane - praxis Podmiotowość - atrybut Wymiary i poziomy procesu społecznego potencjał realizacja C ałość struktury ----------- funkcjonowanie
R ZECZYWOSTOŚĆ PODMIOTOWOŚĆ ------- PRAXIS
J ednostka podmioty ------------- działanie Typy społeczeństw Społeczeństwo tradycyjne (przedprzemysłowe)
pierwotne - łowcy i zbieracze, pasterskie, rolnicze
feudalne
Społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, industrialne, kapitalistyczne)
Społeczeństwo postindustrialne, poprzemysłowe
Społeczeństwo późnej nowoczesności, wysoko rozwiniętej
Społeczeństwo informacyjne, postmodernistyczne Społeczeństwo tradycyjne (przedprzemysłowe) pierwotne - myśliwi i zbieracze, pasterskie, rolnicze Małe, homogeniczne
Struktura społeczna ze względu na role, wiek, sakralnie wtajemniczeni
Kultura przedpiśmienna, przeniknięta sacrum
Myśliwi i zbieracze - Rewolucja neolityczna -
pasterskie, rolnicze Społeczeństwo przedprzemysłowe - feudalne Od średniowiecza do XIX wieku w Europie i Azji
Oparte na rolnictwie, gospodarka naturalna
Rynek i wymiana towarowa słabo rozwinięta
Gospodarstwa domowe - samowystarczalne
Silne zróżnicowanie społeczne, podział na stany
Pozycja przypisana
Struktura osadnicza, wsie , siedziby wielkich właścicieli (dwory, folwarki), przedprzemysłowe miasta, rozbicie regionalne
Władza charyzmatyczna lub tradycjonalna, usankcjonowana sakralnie
Familijny charakter więzi
Człowiek jako cząstka zbiorowości: osobowość autorytarna, konformizm, fatalistyczna wiara w przeznaczenie, zachowanie zgodne z konwencjami
Kultura przeniknięta sacrum
Komunikacja - ustna głównie Społeczeństwo nowoczesne, przemysłowe Od XVII, XVIII wieku
Po czasie wielkich rewolucji Cechy, zasady nowoczesności:
Indywidualizm
Dyferencjacja Racjonalność
Ekonomizm
Ekspansywność W dziedzinie ekonomii: Gospodarka rynkowa i masowe wytwarzanie dóbr materialnych przy użyciu maszyn i poza gospodarstwem domowym
Przejście z produkcji rolniczej do przemysłowej, industrializacja
Rozwój wielkich miast, urbanizacja
Koncentracja siły roboczej w fabrykach, przedsiębiorstwach
Rozszerzenie sfery pracy, oddzielenie od życia rodzinnego


(…)

… lat - epoka cyfryzacji, cyberprzestrzeń
Tworzenie społeczeństwa informacyjnego
Zróżnicowanie państw „Świat współczesny to różne epoki w tym samym czasie i w tej samej przestrzeni globalnej, świat o bezprecedensowej skali różnorodności” (Ryszard Kapuściński).
Logika podziału bogactwa i ryzyka
Społeczeństwa informacyjne

… nieformalna, umacnia się i rozrasta władza centralna państwa
Rozprzestrzenianie się organizacji biurokratycznej
Rozprzestrzenianie się rządów prawa, rosnąca rola państwa Pluralizm instytucji politycznych
W obszarze kultury, stylów życia:
Sekularyzacja
Centralna rola nauki
Demokratyzacja edukacji
Kultura przesiąknięta profanum Pojawianie się kultury masowej
Standaryzacja wyborów, sformalizowanie wzorów zachowań, racjonalizacja ludzkich działań, uniformizacja postępowania
Upowszechnienie umiejętności czytania i pisania Kompetencje symboliczne
Rodzina nuklearna
Zwiększenie długości życia
Społeczeństwo tradycyjne - nowoczesne
E. Durkheim - solidarność mechaniczna - organiczna
F. Toennies - wspólnota - społeczeństwo
M. Weber - tradycyjne - kapitalistyczne
T. Parsons - zmienne porządkujące
Weberowska…

Rozczarowanie nowoczesnością
Wiek XIX era triumfu nowoczesności
Koniec XIX i XX wiek - krytyka
Utracona wspólnota - od F. Toenniesa Alienacja - od K. Marksa
Anomia - od E. Durkheima
Degradacja środowiska naturalnego
Umasowienie i industrializacja wojny Społeczeństwo postindustrialne, ponowoczesne Daniel Bell 1974 - wprowadza pojęcie
Z. Bauman - postmodernizm
Społeczeństwo późnej nowoczesności, nowoczesność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz