Socjologia - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 9576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia -  wykłady - strona 1 Socjologia -  wykłady - strona 2 Socjologia -  wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Platon, Arystoteles, Stoicy, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus, A. Frycz-Modrzewski. Prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki. G.B. Vico, C. Helvetius, C Saint-Simon, August Comte. Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer, Ch. Booth, R. Park, W. Pareto, E. Durkneim, Max Weber. Socjologia jako nauka o zbiorowościach społecznych. Socjologia ogólna. Socjotechnika. Główne kierunki i orientacje socjologiczne. Pozytywizm. Behawioryzm. Neoewolucjonizm. Funkcjonalizm. Teoria konfliktu. Teoria wymiany. Teoria działania społecznego. Teoria nowego humanizmu. Teoretyczne podstawy socjologii zarządzania. Tayloryzm. Naukowe zarządzanie. Kierunek administracyjny. Human relations. Jednostka ludzka w społeczeństwie i w organizacji. Mechanizmy oddziaływania kultury: socjalizacja , ustanawianie systemów wartości, ustalanie wzorców wzorów zachowań, tworzenie modeli. Teoria grupy społecznej. Więź społeczna i jej elementy. Styczność. Wzajemne oddziaływanie. Wzory działań społecznych. Stosunki i zależności społeczne. Instytucja społeczna. Kontrola społeczna. Organizacja społeczna. Teoria integracji i dezintegracji. Makrostruktury społeczne. Socjologiczna analiza państwa, partii politycznej i narodu. Zachowanie zbiorowości ludzkich w procesie pracy. Hierarchia potrzeb A. Maslowa. Teoria motywacji F. Herzberga - teoria dwuczynnikowa. Teoria osiągnięć McClellenda. Postawy wobec zawodu. Konflikt w organizacji i otoczeniu społecznym. Teoria społeczności lokalnej. Kierowanie potencjałem ludzkim.

Platon (427-347 p.n.e.)
Dla Platona było istotne jaka jest relacja między jednostką a cała zbiorowością, całym społeczeństwem. Jest autorem dzieła „Państwo". Idee platońskie:
równości prawa (wszyscy ludzie bez względu na status majątkowy mają te same prawa; tylko jednakowy stosunek wszystkich jednostek, ludzi w stosunku do siebie jak i do całego społeczeństwa stanowi i jest obowiązkiem w kierunku budowania dobra wspólnego,
chorego państwa (każde państwo jest chore; w każdym państwie występuje tendencja do indywidualizacji życia oraz ekstrawagancji zachowań; powodują one, że naruszany jest ład społeczny - cały czas występują zróżnicowania majątkowe).
Arystoteles (384-322 p.n.e.) Autor „Polityki". Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową strukturę społeczną (sposób ułożenia poszczególnych jednostek w społeczeństwie):
człon rodzinny (jednostka ludzka nie jest samowystarczalna, potrzebuje żyć w rodzinie; rodziny łączą się w gminę, gminy również się łączą - powstaje w ten sposób państwo),
człon klasowy (Arystoteles podzielił społeczeństwo na 8 klas: rolnicy, rękodzielnicy, kupcy, wyrobnicy, stan żołnierski, stan kapłański, ludzie zamożni, urzędnicy i dostojnicy państwowi),
zamożność (bogaci i biedni). „Wyróżnił też trzy grupy społeczne:
obywatele urodzeni w odpowiednich rodzinach, którzy nabywali prawa i przywileje,
niewolnicy,
metojkowie (ludzie napływowi, emigranci)
Stoicy (III w. p.n.e.) Zenon z Kition, Seneka, Marek Aureliusz Szkoła ta skupiała się na zagadnieniach etycznych, moralnych. Uważali, że ludzie żyją zgodnie z natura.
Św. Augustyn (354-430) Podłożył podwaliny pod chrześcijańską koncepcję człowieka. Uważał, że podstawą istnienia społeczeństwa są wartości doczesne i nadprzyrodzone - zgodnie z tym istnieją dwa rodzaje państwa: ziemskie i nadprzyrodzone (niebiańskie)
Tomasz z Akwinu (1225-1274) Uważał, że społeczeństwo ma układ hierarchiczny. Podzielił je na trz

(…)

… miedzy jednostkami ludzkimi w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń i usług wynikających z podziału pracy.
Czynniki dezintegrujące:
• brak informacji i łączności między członkami instytucji a instytucją władzy.
ruchliwość społeczna członków danej grupy lub całej społeczności.
• heterogeniczność grupy - zróżnicowanie grupy.
• konflikt ról; rola społeczna - takie zachowanie ludzi…
… do miast,
- występuje ruchliwość społeczna,
- powstają 3 grupy zawodowe: związane z rolnictwem, przemysłem i usługami. społeczeństwo postindustrialne - przewidywanie jakie będzie społeczeństwo; .jeżeli ponad 50% ludzi czynnych zawodowo pracuje w usługach, to można powiedzieć, że społeczeństwo znajduje się na etapie społeczeństwa postindustrialnego. Sp. bł. postindustrialne określa się również mianem…
…:
- utrzymywanie ładu i porządku pomiędzy grupami społecznymi...
- nadzór nad działalnością instytucji, koordynowanie ich działań, rozstrzyganie sporów i konfliktów
- określenie porządku prawnego
- określenie ustroju
Typologia państw.
Kryteria:
• struktura, organizacja:
1. państwo unitarne - posiada jednolita strukturę organizacyjną,
2. państwo federacyjne (związkowe) - jeden generalny rząd, ale w poszczególnych…
… jest przede wszystkim ustrukturyzowane w postaci systemów społecznych czyli całości pełniących określone funkcje względem innych, które są złożone z elementów funkcjonalnie od siebie zależnych.
Funkcja - rodzaj użytecznej działalności.
III. Teoria społeczeństwa masowego (Durkneim)
Społeczeństwa oparte na zaawansowanym podziale pracy opierają się głównie na grupach
zawodowych, na profesjonalizacji, a tym samym społeczności lokalne…
…, cele i funkcje,
racjonalna organizacja pracy instytucji
stopień depersonalizacji i obiektywizacji czynności, aby instytucja służyła zbiorowości, a nie szkodziła jej, uznanie i zaufanie całej zbiorowości do wszystkich jej funkcjonariuszy
W każdej zbiorowości mamy do czynienia z instytucjami formalnymi i nieformalnymi. instytucje formalne - są unormowane przepisami, określone są ich organizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz